Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros februārī pievienoti septiņi Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienoti klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Atbilstoši Civilprocesa likuma 655. pantam noskaidrojot piemērojamā ārvalstu likuma saturu, tiesa to atklāj ne vien ar lietā iesaistīto pušu palīdzību, bet arī, izpētot juridiskajā literatūrā paustās doktrīnas atziņas, kā arī ārvalsts judikatūru šo normu piemērošanā, kas īpaši svarīgi apstākļos, kad pušu viedoklis par ārvalsts likuma saturu ir atšķirīgs.

Tēze:
Cilvēka subjektīvās izjūtas (šaubas, aizdomas) vien, kas objektīvi nav pamatotas, nav uzskatāmas par apstākļiem, kas izslēdz paternitāti Civillikuma 156. panta otrās daļas izpratnē. Personai, vēršoties tiesā par labprātīgi atzītas paternitātes apstrīdēšanu, minētajā tiesību normā noteikts pienākums norādīt uz konkrētiem, paternitāti izslēdzošiem apstākļiem, kas kļuvuši zināmi pēdējo divu gadu laikā pirms prasības celšanas.

Tēze:
Tiesas lēmums par atteikšanos pieņemt ar jauniem prasījumiem papildinātu prasības pieteikumu, kas pamatots ar prasības tiesību neesību, ir līdzvērtīgs atteikumam pieņemt prasības pieteikumu uz Civilprocesa likuma 132. panta pirmās daļas 2. punkta pamata. Šādu lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Civilprocesa likuma 132. panta trešo daļu.

Tēzes:
1. Nekustamā īpašuma jaunais īpašnieks nevar prasības tiesvedības kārtībā apstrīdēt atpakaļpirkuma tiesību, kas zemesgrāmatā ievesta ar tiesas spriedumu lietā, kurā kā prāvnieks piedalījies iepriekšējais īpašnieks.

2. Lai atzītu par iespējamu prāvniekiem realizēt prasības tiesības procesuālajā līdzdalībā kā līdzprasītājiem, tiesai jāpārliecinās, vai celtā prasība attiecībā uz katru no prasītājiem balstās uz vienu un to pašu prasības pamatu.

 

Pievienoti klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)