Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 20.oktobrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pieteicējam kā valsts amatpersonai liegts savienot valsts amatpersonas amatu ar lekciju vadīšanu.

Izskatāmajā lietā ir strīds par to, vai Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnim ir nepieciešams saņemt iestādes vadītāja atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar lekciju vadīšanu ārpus darba laika.

Senāts norāda, ka apgabaltiesa nav pareizi interpretējusi likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas, kas noteic ierobežojumus valsts amatpersonai savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskās personas institūcijās. Lietā ir strīds par pieteicēja lekciju privātpersonas rīkotajos semināros, nevis citu valsts amatpersonas amatu. Turklāt normā ir arī norādīts, ka par tajā minētajiem amatiem nav uzskatāms citstarp radošais darbs.

Senāta spriedumā skaidrots, ka saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 2.punktu vispārējā un specializētā valsts civildienesta ierēdnis var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu. Šā panta 10.2daļa noteic, ka šajā pantā minētajos gadījumos, kad amatu atļauts savienot ar pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, attiecīgo amatu savienošana ir pieļaujama, arī reģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, un šā panta sestajā un astotajā daļā minētajos gadījumos attiecīgo amatu savienošanai nav nepieciešams saņemt rakstveida atļauju.

No minētajām tiesību normām secināms, ka pieteicējam kā valsts civildienesta ierēdnim ir tiesības savienot valsts amatpersonas amatu ar radošo darbu. Turklāt šādai amatu savienošanai nav nepieciešams saņemt rakstveida atļauju.

Vienlaikus Senāts nepiekrīt pieteicējam, ka iestāde tāpēc nevar vērtēt iespējamo interešu konflikta risku, kas varētu rasties valsts amatpersonas amata savienošanas gadījumā. Taču tas šajā gadījumā nav darāms, izsniedzot vai neizsniedzot rakstveida atļauju.

Lieta Nr. SKA-408/2020; A420284517

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv