Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 12.septembrī apmierināja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) kasācijas sūdzību un atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu periodā, kad viens no vecākiem pabalstu saņēmis Apvienotajā Karalistē. Jautājumu par pabalsta pārmaksu no jauna izskatīs apelācijas kārtībā.

VSSA konstatēja pieteicējai Latvijā izmaksātā ģimenes valsts pabalsta pārmaksu un pieprasīja to atmaksāt, pamatojot, ka primāri kompetentā valsts ģimenes valsts pabalsta izmaksai par pieteicējas dēlu bija Apvienotā Karaliste, kurā strādāja bērna tēvs, jo pieteicēja ar bērnu dzīvoja Latvijā un periodā, par kuru konstatēta pabalsta pārmaksa, pieteicēja nebija nodarbināta.

Augstākā tiesa spriedumā norāda, ka konkrētajā gadījumā nav strīda par to, ka Latvija nebija kompetentā valsts ģimenes pabalsta izmaksā laika periodā, par kuru aģentūra konstatēja pabalsta pārmaksu. Proti, nav strīda par to, ka pieteicējai minētajā periodā pabalsts no Latvijas nepienācās un tāpēc ir radusies pabalsta pārmaksa. Pabalsta pārmaksas jautājumus regulē nacionālās tiesību normas. Augstākā tiesa konstatēja, ka apelācijas instances tiesa, izskatot lietu, nepamatoti piemērojusi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.883/2004 “Par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu” 68.a pantu. Atbilstoši minētajai normai šādā gadījumā kompetentā institūcija, ievērojot ar ģimenes locekļa dzīvesvietas kompetentās iestādes starpniecību iesniegto iesniegumu, pabalstu izmaksā tai personai, kura faktiski uztur attiecīgo ģimenes locekli.

Līdz ar to secināms, ka personai, kuras apgādībā atrodas bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts citā dalībvalstī, ir tiesības saņemt pabalstu tieši no pabalstu piešķīrušās valsts institūcijas, ja vecāks, kuram pabalsts piešķirts, to neizlieto bērna uzturēšanai. Taču vienlaikus minētā norma noteic, ka šādā gadījumā pabalsta saņēmēja maiņa notiek ar ģimenes locekļa, kura apgādībā atrodas bērns, dzīvesvietas kompetentās iestādes starpniecību, iesniedzot attiecīgu iesniegumu tās valsts kompetentajai iestādei, kura pabalstu piešķīrusi. Citiem vārdiem, konkrētajā gadījumā tas nozīmē, ka pieteicējai, ja bērna tēvs saņemto pabalstu nenodeva dēla uzturam, bija tiesības saņemt Apvienotās Karalistes piešķirto pabalstu, tā izmaksu sev pieprasot ar aģentūras starpniecību. Taču no minētās normas neizriet pieteicējas tiesības šādā gadījumā saņemt Latvijas pabalstu.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv