Senāta Administratīvo lietu departaments 22.decembrī atstāja negrozītus Administratīvās apgabaltiesas spriedumus, atzīstot par pamatotiem Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumus par soda naudas uzlikšanu trīs kreditēšanas uzņēmumiem par negodīgu komercpraksi. Lēmumus par soda naudas uzlikšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) pieņēma, jo saskatīja pārkāpumus minēto kreditēšanas uzņēmumu darbībā, uzliekot patērētājiem papildus pienākumu segt kredīta termiņa pagarināšanas izmaksas, nevis iekļaujot tās kopējās kredīta izmaksās.

Senātā izskatāmajās lietās kasācijas kārtībā izšķiramais jautājums bija par to, vai kredīta kopējās izmaksas patērētājam ietver arī kredīta pagarināšanas izmaksas.

Lai atbildētu uz šo jautājumu, Senāts pērn apturēja lietās tiesvedību un vērsās Eiropas Savienības Tiesā. Atbildot uz Senāta uzdotajiem jautājumiem, Eiropas Savienības Tiesa sniedza atbildi, ka tādu kreditēšanas līgumu gadījumā, par kādiem ir strīds izskatāmajās lietās – proti, kuru nosacījumos un noteikumos, par kuriem, noslēdzot līgumu, vienojas kredīta devējs un kredīta ņēmējs, citstarp ietilpst arī kredīta pagarināšanas noteikumi, proti, kredīta kopējās izmaksās patērētājam ietilpst arī kredīta pagarināšanas izmaksas. Tādējādi patērētājam, jau slēdzot kreditēšanas līgumu, ir jāzina visi iespējamie izdevumi, ar kuriem tam ir jārēķinās saistībā ar kredīta apkalpošanu, līguma termiņa pagarināšanu, utt.

Senātā izskatīšanā ir vēl četras līdzīgas lietas attiecībā par vēl četriem kreditēšanas uzņēmumiem.

Faktiskie apstākļi izskatāmajās lietās:

PTAC konstatēja, ka kreditēšanas uzņēmumi ilgstoši – 10 mēnešus – bija pārkāpuši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumus, piedāvājot patērētājiem slēgt kreditēšanas līgumus, kuru izmaksas nebija samērīgas un neatbilda godīgai darījumu praksei. Patērētājiem bija sarežģīti pārzināt kreditēšanas jomas specifisko regulējumu, tostarp pārbaudīt, vai kredīta pagarināšanas komisijas apmērs ir noteikts, ievērojot tiesību normu prasības. Turklāt kredīta pagarināšanas brīdī daudzi patērētāji atradās situācijā, kurā tiem bija ierobežotas iespējas izvēlēties citu pakalpojumu sniedzēju un tie bija mazāk aizsargāti pret negodīgiem līguma noteikumiem. PTAC uzskata, ka kreditēšanas uzņēmumu rīcība atzīstama par tādu, kas neatbilda profesionālajai rūpībai un būtiski negatīvi ietekmēja patērētāju ekonomisko rīcību.

PTAC 2017.gada februārī pieņēma lēmumus par soda naudas uzlikšanu vairākiem kreditēšanas uzņēmumiem 17 000 – 80 000 euro apmērā.

Nepiekrītot uzliktajam sodam, uzņēmumi vērsās tiesā.

Lietas Nr. SKA-482/2020; A420187417

Lietas Nr. SKA-439/2020; A420187017

Lietas Nr. SKA-436/2020; A420185217

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv