Senāta Administratīvo lietu departaments 18.decembrī apturēja tiesvedību lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz SIA „DOBELES HES” pieteikumu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu neatlīdzināt pieteicējai zaudējumus par saražotās elektroenerģijas pārdošanu. Izskatot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulatora) kasācijas sūdzību un pieteicējas pretsūdzību par Administratīvā apgabaltiesas spriedumu, Senātam radās šaubas par Eiropas Savienības tiesību normu interpretāciju, tāpēc Senāts apturēja lietā tiesvedību un uzdeva Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.

Pieteicējas – SIA „DOBELES HES” – ieskatā tai zaudējumi radušies sakarā ar to, ka Regulators laika posmā no 2006.gada 1.marta līdz 2007.gada 30.novembrim nebija noteicis tarifu elektroenerģijas realizācijai. Zaudējumus veido starpība starp cenu, ko pieteicējai ir samaksājis publiskais tirgotājs, un cenu, par kādu publiskajam tirgotājam būtu jāiepērk elektroenerģija, ja elektroenerģijas vidējais realizācijas tarifs būtu bijis noteikts minētajā laika posmā. Pieteicēja lūdz atlīdzināt zaudējumus 3406,63 euro apmērā.

Izskatāmajā gadījumā pieteicēja faktiski lūdz kompensēt nesaņemto, bet likumā paredzēto atbalsta daļu, nevis kādus citus zaudējumus. Pieteicējas prasīto zaudējumu apmērs atbilst naudas summai, ko pieteicēja būtu saņēmusi, bet nesaņēma, attiecīgajā laikā pārdodot savu saražotās elektroenerģijas pārpalikumu publiskajam tirgotājam par cenu, kas atbilst divkāršam elektroenerģijas realizācijas vidējam tarifam.

Senāta ieskatā pieteicējas prasījums, iespējams, ir jāuzlūko pagātnes tiesisko un faktisko apstākļu kontekstā kā prasījums par iepriekš pilnā apmērā nesaņemta atbalsta izmaksu. Senātam, izskatot lietu, radās šaubas, vai vēsturiskā atbalsta sniegšana elektroenerģijas ražotājiem veido valsts atbalstu, tāpēc to prejudiciālā jautājuma veidā lūgts izlemt Eiropas Savienības Tiesai. Gadījumā, ja šāds atbalsta veids vispārīgi atbilst valsts atbalstam Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punkta izpratnē, lietā ir šaubas par to, kā šo vērtējumu ietekmē elektroenerģijas liberalizācijas procesa norise Latvijā.

Senātam ir šaubas, vai tāda zaudējumu atlīdzināšanas kārtība kā izskatāmajā gadījumā ir saderīga ar Eiropas Savienības normatīvajos aktos ietverto principu regulējamām nozarēm, tostarp Direktīvas 2002/20/EK 12.pantam kopsakarā ar preambulas 30.apsvērumu, un vai valstij būtu jānodrošina, ka zaudējumi šajā situācijā tiek segti no publiskā tirgotāja līdzekļiem vai no valsts budžeta kopumā.

Lieta Nr. SKA-625/2020; A43007011

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv