Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurā atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Rucavas novada dome un Rīgas dome. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 30.janvārī rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā pieteicēja, rīkojoties kā principāls, īstenoja preces – aviācijas degvielas – tranzīta muitas procedūru, taču prece saņēmēja muitas iestādē nogādāta ar iztrūkumu. Lietā ir noskaidrojams, kas šādā situācijā ir atbildīgs par tranzīta muitas procedūras pienācīgu izpildi un līdz ar to – par muitas parādu attiecībā uz iztrūkstošo preces daudzumu. Tāpat lietā noskaidrojams jēdziena „preču nelikumīga izņemšana no muitas uzraudzības” tvērums, tostarp kontekstā ar preces pazušanu tās bojāejas vai neglābjama zuduma rezultātā, un tas, kā šie apstākļi ir pierādāmi. Administratīvā apgabaltiesa ir noraidījusi pieteicējas pieteikumu. Pieteicēja par spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību, argumentējot, ka apgabaltiesa nepareizi noteikusi atbildīgo personu, nav ņēmusi vērā citas iespējamās par preču zudumu atbildīgās personas, kā arī uzlikusi pieteicējai neiespējamu pierādīšanas nastu. (Lieta SKA-30/2018).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv