Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Veselības inspekcija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 30.novembrī rakstveida procesā kopsēdē izskatīs lietu, kurā ir strīds par pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli par nekustamā īpašuma pārdošanu.

Pieteicēja īpašumā ir bijusi zeme un pēc tam uz tās uzbūvēta jaunbūve. Konkrētajā lietā Valsts ieņēmumu dienests uzskata, ka, lai atbrīvotu pieteicēju no iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pamatojoties uz likuma ,,Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punktu, jākonstatē, ka konkrētais nekustamais īpašums ir bijis pieteicēja īpašumā ilgāk par 60 mēnešiem, turklāt izšķirošais ir nevis zemes, bet gan jaunbūves reģistrēšanas datums zemesgrāmatā, no kura attiecīgi ir skaitāms 60 mēnešu termiņš. Dienesta ieskatā, attiecībā uz pieteicēju šis nosacījums neizpildās, jo no jaunbūves reģistrēšanas datuma zemesgrāmatā līdz nekustamā īpašuma pārdošanas brīdim ir pagājuši nepilni trīs gadi, tātad pieteicējam bija jāmaksā nodoklis. Savukārt apgabaltiesa ir apmierinājusi pieteikumu, jo secinājusi, ka pieteicēja īpašumā esošā būve jaunbūves statusam atbilda vairāk par 60 mēnešiem pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas, tādējādi pieteicējs ir atbrīvojams no iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas. (Lieta SKA-245/2017).

2)      Administratīvo lietu departaments 30.novembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas – SIA “Dziedniecība” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Veselības inspekcija veica pārbaudi par pieteicējas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ko Nacionālais veselības dienests bija apmaksājis no valsts budžeta līdzekļiem. Pārbaudes rezultātā konstatēts, ka neirologi vairākiem pacientiem vienas aprūpes epizodes (30 kalendārās dienas) ietvaros ir uzrādījuši samaksai divus vai trīs talonus, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem. Tādējādi pieteicēja par nepamatoti apmaksai uzrādītām aprūpes epizodēm saņēmusi pārmaksu no valsts budžeta. Ar Veselības inspekcijas lēmumu nolemts ieturēt (neizmaksāt) nepamatoti saņemto maksājumu no pieteicējai maksājamiem līdzekļiem, t.i., no apmaksājamā rēķina. Nepiekrītot minētajam, pieteicēja iesniedza pieteikumu tiesā. Administratīvā apgabaltiesa ar 2016.gada 27.janvāra spriedumu noraidīja pieteicējas pieteikumu. Par apgabaltiesas spriedumu pieteicēja iesniedza kasācijas sūdzību, uzskatot, ka tiesa nepamatoti šauri tulkojusi jēdzienu „saslimšanas gadījums”, sasaistot tā sākuma un beigu datumu ar katru individuālo diagnozi. (Lieta SKA-286/2017).

3)      Administratīvo lietu departaments 1.decembrī rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā strīds ir par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.4panta pirmās daļas interpretāciju, proti, par to, kādus izdevumus partija drīkst segt no valsts piešķirtā finansējuma.

Administratīvā apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, politisko organizāciju (partiju) apvienības „Nacionālais bloks” pieteikumu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmuma atcelšanu noraidīja. (Lieta SKA-292/2017).

 


Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv