Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Vienu kasācijas sūdzību tiesa izskatīs tiesas sēdē mutvārdu procesā. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Valsts ieņēmumu dienests.

Informācija par atsevišķām lietām:

1) Administratīvo lietu departaments 26.septembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicēja lūdza Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru piešķirt slimības pabalstu par 14 dienām, kurās kopts slims bērns. Aģentūra pabalstu piešķīra par septiņām dienām, bet atteica pabalsta piešķiršanu par septiņām dienām, norādot, ka saskaņā ar likumu “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” pabalstu slima bērna kopšanai izmaksā par 14 darbnespējas dienām un ka pabalsts par slimā bērna kopšanu par septiņām dienām jau piešķirts bērna tēvam.

Pieteicēja vērsās tiesā, uzskatot, ka likums neierobežo slimības pabalstu par 14 dienām saņemt gan bērna tēvam, gan mātei.

Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja, norādot, ka konkrētajā gadījumā bērna slimība, kas kopumā  ilga 21 dienu, bija viens nepārtraukts apdrošināšanas gadījums, par kuru likumdevējs ir paredzējis izmaksāt slimības pabalstu par 14 dienām vienam no vecākiem. Tā kā slimības pabalsts jau ir izmaksāts kopumā par 14 dienām – par septiņām dienām mātei un par septiņām dienām tēvam, tad pieteicējai nav tiesību saņemt slimības pabalstu vēl par 7 dienām.

Augstākajai tiesai ir jāinterpretē likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 13.panta otrā daļa, proti, vai minētā norma paredz, ka slimības pabalsts par viena slima bērna kopšanu pie nepārtrauktas saslimšanas ir izmaksājams tikai par 14 dienām, neatkarīgi no tā, vai bērnu visā slimošanas laikā kopj viens no vecākiem, vai abi vecāki pēc kārtas. (Lieta SKA-708/2017).

2) Administratīvo lietu departaments 27.septembrī mutvārdu procesā izskatīspieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā izšķirams strīds par to, kam ir pienākums maksāt papildus aprēķinātos nodokļus – muitas noliktavas turētājam vai preču īpašniekam (valdītājam), kas ir piemērojis precēm muitas procedūru – ievešana muitas noliktavā, apstākļos, kad muitas noliktavā ir konstatēts preču iztrūkums. Tāpat lietā ir atrisināms, kam ir tiesības rīkoties ar muitas noliktavā esošajām precēm pēc tam, kad ir anulēta muitas noliktavas turēšanas atļauja. Ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu pieteicējas, kas ir muitas noliktavas turētāja, pieteikums noraidīts. Pieteicēja par spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību, argumentējot, ka apgabaltiesa nepareizi piemērojusi materiālo tiesību normas. (Lieta SKA-189/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv