Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Vienu kasācijas sūdzību tiesa izskatīs tiesas sēdē mutvārdu procesā, pārējās lietas – rakstveida procesā. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts valodas centrs, Vides pārraudzības valsts birojs, Latvijas vides aizsardzības fonda padome, KNAB un Tieslietu ministrija.

  Informācija par atsevišķām lietām:

1) Administratīvo lietu departaments 4.oktobrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

lietā ir strīds par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.4 pirmās daļas 1.punkta interpretāciju, proti, kādu pakalpojumu apmaksai politiskā organizācija (partija) ir tiesīga izlietot valsts budžeta finansējumu, pamatojoties uz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.4 pirmās daļas 1.punktu. (Lieta SKA-287/2017).

 

2) Administratīvo lietu departaments 5.oktobrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicēja vērsās Tieslietu ministrijā ar iesniegumu par zaudējumu atlīdzības saņemšanu sakarā ar nepamatotu saukšanu pie kriminālatbildības, kā arī cita starpā lūdza atlīdzināt izdevumus par juridisko palīdzību saskaņā ar likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” .

Ar Tieslietu ministrijas 2015.gada 6.maija lēmumu nolemts daļēji apmierināt pieteicējas prasījumu par izdevumu par zvērināta advokāta sniegtās palīdzības izmantošanu krimināllietā atlīdzināšanu. 

Pieteicēja vērsās Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu par labvēlīgāka administratīvā akta izdošanu, ar kuru pieteicējai tiktu atlīdzināti zaudējumi – krimināllietas materiālu kopēšanas izdevumi, ceļa izdevumi, negūtie ienākumi (peļņa) un izdevumi par juridisko palīdzību, ko sniedzis zvērināts advokāts.

Lietā ir ierosināta daļā par izdevumiem, kas radušies zvērinātam advokātam, braucot uz tiesas sēdēm (transporta izdevumi un naktsmītnes izdevumi). Apgabaltiesa ir atzinusi, ka minētie izdevumi nav apmaksājami, jo nav tieši saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu. (Lieta SKA-691/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv