Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances vai pirmās instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departaments 22.februārī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņēma lēmumu par pieteicējas un viņas nepilngadīgās meitas piespiedu izraidīšanu no Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijas, vienlaikus nosakot pieteicējai ieceļošanas aizliegumu uz trim gadiem. Ar Administratīvās rajona tiesas spriedumu noraidīts pieteicējas pieteikums par šī  lēmuma atcelšanu. Pieteicēja iesniedza kasācijas sūdzību, norādot, ka rajona tiesa nav ņēmusi vērā valsts starptautiskās saistības, kas paredz to, ka personu nedrīkst izraidīt no valsts pret viņas gribu, ja pastāv risks, ka persona tādējādi saskarsies ar necilvēcīgu attieksmi vai iespējamu vajāšanu. Pieteicējas ieskatā, piespiedu izraidīšanas rezultātā tiktu pārkāptas pieteicējas, kā arī viņas meitas tiesības uz dzīvību (Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 2.pants), kā arī spīdzināšanas, cietsirdīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums (minētās konvencijas 3.pants). (Lieta SKA-288/2018).

 

  1. Administratīvo lietu departaments 22.februārī rakstveida procesā izskatīs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kasācijas sūdzību par Administratīvā apgabaltiesas spriedumu.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatēja, ka pieteicēja AS „Dinamo Rīga” veica priekšvēlēšanas aģitāciju, pārkāpjot likumā noteikto ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītajai personai pieļaujamo izdevumu apmēru, un ar lēmumu uzdeva pieteicējai pārskaitīt pārsniegto summu valsts budžetā.

Birojs konstatēja, ka pieteicēja izvietoja vides reklāmas plakātus ar saukļiem „Par labu hokeju!” un „Par labu „Dinamo”!”, kas ir analoģiski partiju apvienības „Par labu Latviju” (turpmāk – partija) priekšvēlēšanu aģitācijas sauklim, un ar hokejista fotogrāfiju, kurā viņš attēlots, turot rokās hokeja kreklu ar ciparu „8”. Savukārt partijas mājaslapā priekšvēlēšanu periodā tika izvietotas fotogrāfijas, kurās atspoguļotas hokeja kluba „Dinamo Rīga” spēles un kurās redzams karogs ar ciparu „8”, sauklis „Par labu hokeju” un partijas simbolika. Turklāt plakātu izvietošanas laikā vairāki pieteicējas akcionāri un padomes locekļi bija arī partijas valdes locekļi. Līdz ar to birojs secināja, ka minētie plakāti satur slēptu partijas politisko aģitāciju. Administratīvā apgabaltiesa atcēla biroja lēmumu daļā, ar kuru pieteicējai uzdots pārskaitīt valsts budžetā pārsniegto izdevumu apmēru, bet pārējā daļā pieteikumu noraidīja. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs iesniedza kasācijas sūdzību, norādot, ka tiesa ir taisījusi kļūdainu spriedumu un neprecīzi aprēķinājusi summu. Savukārt pieteicēja iesniedza pretsūdzību, kurā arī norādījusi uz tiesas pieļauto pārkāpumu, aprēķinot summu, kas pārsniedz pieteicējai atļauto priekšvēlēšanas aģitācijas izdevumu apmēru. (Lieta SKA-388/2018).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv