Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances vai pirmās instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Carnikavas novada pašvaldības aģentūra.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departaments 13.februārī rakstveida procesā izskatīs pieteicēju kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu lietā par Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” rīkotā iepirkuma par vairāku ēku un būvju nojaukšanu un tehniskā projekta izstrādi nolikuma prasību un rezultātu tiesiskumu.

Lietā ir strīds par to, vai pasūtītāja, prasot iekļaut piedāvājumā darbu veikšanas projektu, ir ievērojusi Publisko iepirkumu likuma (spēkā līdz 2017.gada 28.februārim) 8.2panta trešās daļas nosacījumu, ka pasūtītājam nav atļauts pieprasīt, lai piedāvājuma sastāvā tiek iekļauts konkrētajam iepirkumam sagatavots darbs, kas ir autortiesību objekts vai uzskatāms par daļēju pakalpojuma izpildi. Līdz ar to noskaidrojams, vai pirmās instances tiesa pamatoti secinājusi, ka darbu veikšanas projekta izstrāde nav uzskatāma par daļēju pakalpojuma izpildi minētās normas izpratnē.

Kasācijas sūdzībā izvirzīti argumenti arī par to, ka pirmās instances tiesa nepamatoti nav reaģējusi uz tiesas sēdē noskaidrojušos apstākli, ka arī par uzvarētāju atzītā pretendenta piedāvājums, tāpat kā pieteicējas piedāvājums, nav atbildis strīdus nolikuma prasībām, taču atšķirībā no pieteicējas piedāvājuma nav ticis noraidīts. (Lieta SKA-197/2018).

 

  1. Administratīvo lietu departaments 15.februārī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvā apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir jāizšķir jautājums, no kura brīža mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, ja nav izpildīts kāds no likumā noteiktajiem šāda uzņēmuma kritērijiem, bet deklarē šādu neatbilstību, tikai vēlāk, iesniedzot nodokļu deklarācijas precizējumus.

Pieteicēja 2013.gada decembrī iesniedza 2012.gada 4.ceturkšņa deklarācijas precizējumus, no kurām bija redzams, ka pieteicējas darbinieka ienākums pārsniedz likumā  pieļauto. Valsts ieņēmumu dienests noteica, ka pieteicēja zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar 2014.gada 1.janvāri. Pieteicējas ieskatā, tai šis statuss jāzaudē jau ar 2013.gada 1.janvāra. Lietā ir strīds par to, kā piemērot Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4.panta astoto daļu, kas paredz, ka šādā gadījumā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss tiek zaudēts ar nākamo taksācijas periodu. Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidījusi, bet pieteicēja iesniegusi kasācijas sūdzību, uzskatot, ka apgabaltiesa tiesību normu interpretējusi nepareizi. (Lieta SKA-87/2018).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv