Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 22.septembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums atcelt Saeimas 2015.gada 8.jūlija lēmumu „Par Aināra Dimanta atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata”. Augstākā tiesa spriedumā atzinusi, ka Administratīvās apgabaltiesas konstatētie un novērtētie apstākļi liecina par to, ka pieteicēja atbrīvošanas no amata pamatā ir bijuši padomes darbā pieļauti tiesību normu pārkāpumi, nevis subjektīvi, politiski apsvērumi.

Augstākā tiesa atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka tieši padomes priekšsēdētājam atbilstoši likumā noteiktajai kompetencei un atbildībai ir jārūpējas par padomei piešķirto valsts finanšu līdzekļu likumīgu izmantošanu un ka, rīkojoties prettiesiski, padomes priekšsēdētājs grauj savu reputāciju, kas ir viens no Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 56.panta trešajā daļā minētajiem priekšnoteikumiem, lai persona varētu kļūt par padomes locekli. Savukārt minētais apstāklis atbilstoši likuma 59.panta trešās daļas 3.punktam ir pamats padomes locekļa atbrīvošanai no amata.

Augstākā tiesa spriedumā norāda, ka apgabaltiesa ir pārbaudījusi, vai pārsūdzētais lēmums atbilst tiesību normām, vērtējusi tā saturu pēc juridiskiem kritērijiem. Turklāt apgabaltiesa, atsaucoties uz Augstākās tiesas iepriekš spriedumos izteiktām atziņām, pamatoti norādījusi, ka lēmuma pamatojumu ietver virkne dokumentu – revīzijas ziņojums, deputātu iesniegums, komisiju kopsēdes un Saeimas sēdes protokoli un stenogrammas, kurās pausti apsvērumi, kuri tika ņemti vērā, sagatavojot un pēc tam balsojot par Saeimas lēmuma projektu. Tāpat apgabaltiesa ir vērtējusi, vai nav pārkāptas pieteicēja tiesības tikt uzklausītam.

2015.gada 15.jūnijā vienpadsmit Saeimas deputāti vērsās ar iesniegumu Saeimas Prezidijā par vairāku Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu, tostarp padomes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata, norādot uz Valsts kontroles revīzijas ziņojumā norādītajiem tiesību normu pārkāpumiem, kas saistīti ar valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Saeima 2015.gada 8.jūlija sēdē pieņēma lēmumu atbrīvot Aināru Dimantu no padomes locekļa amata, pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 59.panta trešās daļas 3.punktu un 56.panta trešo daļu. Ainārs Dimants šo lēmumu pārsūdzēja administratīvajā tiesā.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv