Eiropas Savienības Tiesa 10.decembrī pasludināja spriedumu, atbildot uz Senāta Administratīvo lietu departamenta uzdotiem jautājumiem strīdā starp ārvalsts sabiedrību „Euromin Holdings (Cyprus) Limited” un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK). Ar FKTK lēmumu ārvalsts sabiedrībai noteikta cita AS “Ventspils nafta” akciju atpirkšanas cena.

Izskatāmajā lietā pieteicēja – ārvalsts sabiedrība „Euromin Holdings (Cyprus) Limited” – iegādājās AS „Ventspils nafta” akcijas. Tā kā „Euromin Holdings (Cyprus) Limited” ieguva 93,24 % AS „Ventspils nafta” balsstiesīgo akciju, tai iestājās pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu citiem šīs sabiedrības akcionāriem. Pieteicēja Finanšu un kapitāla tirgus komisijā iesniedza akciju atpirkšanas piedāvājuma projektu. FKTK nepiekrita pieteicējas aprēķiniem, un ar lēmumu atļāva pieteicējai izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu par augstāku cenu.

Izskatot ārvalsts sabiedrības „Euromin Holdings (Cyprus) Limited” pieteikumu par FKTK lēmuma atcelšanu, Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu apmierināja daļēji. Tiesa atzina FKTK lēmumu par prettiesisku un uzlika pienākumu atlīdzināt pieteicējai zaudējumus 50% apmērā starp FKTK noteikto akcijas cenu un cenu, par kādu akcijas bija jāatpērk.

Senātam, skatot ārvalsts sabiedrības „Euromin Holdings (Cyprus) Limited” un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, bija izšķirams jautājums, vai FKTK pareizi piemērojusi likuma normas, akcijas cenas aprēķināšanā tīrajos aktīvos iekļaujot arī mazākumakcionāru jeb nekontrolējošo līdzdalību. Attiecīgi jautājums bija saistīts ar Padomes 2004.gada 21.aprīļa Direktīvas Nr. 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem normu interpretāciju, par ko Senātam radās šaubas, tāpēc Senāts 2019.gada 30.septembrī apturēja lietā tiesvedību un uzdeva Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus.

Stājoties spēkā Eiropas Savienības Tiesas spriedumam, tas būs pamats kasācijas tiesvedības atjaunošanai lietā.

Lieta SKA-28/2019; A43007716

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv