Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 26.septembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par pamatotu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums neizmaksāt pabalstu par septiņām bērna slimošanas dienām, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās 14 dienas pabalsta saņemšanai. Augstākā tiesa spriedumā atzinusi par pareizu Administratīvās apgabaltiesas secinājumu, ka slimības pabalsts par viena slima bērna kopšanu pie nepārtrauktas saslimšanas ir izmaksājams tikai par četrpadsmit dienām, neatkarīgi no tā, vai bērnu visā slimošanas laikā kopj viens no vecākiem, vai abi vecāki pēc kārtas. Tā ir pašu vecāku izvēle, vai bērna kopšanu uzņemas viens vai pēc kārtas abi vecāki.

Likumdevējs likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 13.panta otrajā daļā ir noteicis konkrētu laika periodu, par kuru sociāli apdrošinātajai personai tiek piešķirts un izmaksāts slimības pabalsts par slima bērna kopšanu, un tās ir četrpadsmit dienas, ja bērns kopts mājās. Savukārt no Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumu Nr. 152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība” 7.punkta izriet, ka slimības pabalsts šādā gadījumā var tikt piešķirts vienam no vecākiem.

Pieteicēja vērsās tiesā, lūdzot atcelt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu, ar kuru piešķirts pabalsts par slima bērna kopšanu par septiņām dienām, bet atteikta pabalsta piešķiršana par vēl septiņām dienām, norādot, ka pabalsts par slimā bērna kopšanu par septiņām dienām jau piešķirts bērna tēvam.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv