Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 7.martā mutvārdu procesā uzsāka izskatīt pieteikumu par Latvijas Republikas iekšlietu ministra 2015.gada 5.augusta lēmuma atcelšanu, ar kuru pieteicējam – Krievijas Federācijas pilsonim – aizliegts ieceļot Latvijas Republikā. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus – pieteicēja pārstāvi, Iekšlietu ministrijas, Drošības policijas un prokuratūras pārstāvjus. Ņemot vērā, ka pieteicēja pārstāvis tiesas sēdē izteica vēlmi iepazīties ar Drošības policijas atzinumu, uz kura pamata iekšlietu ministrs pieņēmis pārsūdzēto lēmumu, tiesa nolēma atlikt lietas izskatīšanu, dodot iespēju pieteicēja pārstāvim vērsties Drošības policijā un lūgt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam, lai varētu iepazīties ar konkrēto atzinumu. Lietas izskatīšana atlikta uz nenoteiktu laiku.

Augstākajā tiesā tika saņemts pieteicēja pieteikums par Latvijas Republikas iekšlietu ministra 2015.gada 5.augusta lēmuma Nr. 1-66/52-ip „Par ārzemnieka iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta” atcelšanu. Minētais lēmums pamatots ar Imigrācijas likuma 61.panta pirmās daļas 2.punktu, proti, ka iekšlietu ministrs lemj par ārzemnieka iekļaušanu sarakstā, ja kompetentajām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka ārzemnieks rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai un drošībai vai, ierodoties Latvijā, var traucēt pirmstiesas izmeklēšanu vai tiesībaizsardzības iestāžu darbu noziedzīga nodarījuma atklāšanā. Pieteicēja ieskatā, iekšlietu ministra lēmums nesatur faktus, uz kā pamata viņš būtu iekļaujams minētajā sarakstā, lēmums ir formāls un nekonkrēts.

Saskaņā ar Imigrācijas likuma 65.1panta pirmo un otro daļu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments kā pirmā instance lietu izskata divu mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv