Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 6.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības" (turpmāk – AKKA/LAA) un Konkurences padomes strīdā par biedrībai piemēroto Ls 45 645,83 sodu par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu – netaisnīgu cenu noteikšanu. Augstākā tiesa lietu nodeva jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā.

Augstākā tiesa spriedumā norāda, ka tiesai, izskatot lietu no jauna, pirmkārt, vēlreiz jāpārbauda iestādes lēmuma pamatotība attiecībā uz tarifu salīdzināšanai izmantoto tirgu izvēli. Otrkārt, vēlreiz jāvērtē, vai soda aprēķinā ir jāņem vērā autoriem izmaksājamās atlīdzības.

Augstākās tiesas ieskatā, iestāde nav pietiekami pamatojusi salīdzināto tirgu līdzību. Augstākā tiesa arī norāda, ka šā pamatojuma trūkumus var novērst tiesas procesa laikā, iestādei uzrādot sīkākas ziņas, un vajadzības gadījumā iesniedzot pierādījumus par salīdzināmajiem tirgiem. Tas atbilst Administratīvā procesa likuma principiem, kas jebkuram procesa dalībniekam ļauj iesniegt papildu pierādījumus par saviem apgalvojumiem, ciktāl netiek mainīts iestādes lēmuma pamatojums pēc būtības. Konkurences padomes pārstāvji Augstākās tiesas sēdē sīkāk skaidroja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tirgu līdzību. Šāda veida skaidrojums ir sniedzams apgabaltiesai, kura izskata lietu pēc būtības.

Attiecībā uz soda apmēru Augstākā tiesa spriedumā norāda, ka ir jāvērtē, vai ir taisnīgi sodu aprēķināt no pieteicējas sniegto pakalpojumu vērtības. Ja, ievērojot pieteicējas un autoru savstarpējo saistību, drīzāk ir jādomā, ka tie ir viena saimnieciskā vienība, nevis būtība ir tikai starpniecībā starp citiem subjektiem, tad nav pamata soda noteikšanā to neņemt vērā. Šajā ziņā, ievērojot vispārīgos soda mērķus, būtu vērtējams arī tas, kāda ir saistība starp pašu pārkāpuma priekšmetu (netaisnīga cena) un to, kas no tā gūst labumu.

Konkurences padome bija saskatījusi pārkāpumus AKKA/LAA darbībā, piemērojot autoratlīdzības tarifus par mūzikas publisku atskaņošanu veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās. Ar 2013.gada 2.aprīļa lēmumu Konkurences padome konstatēja pieteicējas – biedrības AKKA/LAA – darbībās Līguma par Eiropas Savienības darbību 102.panta „a” apakšpunktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu (ļaunprātīgi izmantojusi dominējošu stāvokli, nosakot netaisnīgas cenas) un uzlika naudas sodu Ls 45 645,83 apmērā. Aprēķinot pēdējā finanšu gada apgrozījumu naudas soda noteikšanai, Konkurences padome ieskaitīja apgrozījumā arī savākto atlīdzību, kas tiek nodota autoriem, norādot, ka biedrību neto apgrozījums konkurences tiesībās jāaprēķina pēc līdzīgiem principiem kā kapitālsabiedrībām, nodrošinot, ka naudas soda aprēķināšana netiek piemērota atšķirīgi atkarībā no tirgus dalībnieka juridiskās formas.

Pieteicēja iesniedza pieteikumu tiesā, lūdzot atcelt Konkurences padomes lēmumu.

Ar Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 9.februāra spriedumu pieteikums apmierināts daļēji. Tiesa atzina, ka Konkurences padome ir pamatoti konstatējusi nepamatoti augstu tarifu piemērošanu autoru muzikālo darbu izmantojumam veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās. Vienlaikus tiesa atcēla Konkurences padomes lēmumu daļā par pieteicējai uzlikto naudas sodu un uzlika pienākumu Konkurences padomei divu mēnešu laikā no sprieduma spēkā stāšanās izdot jaunu administratīvo aktu, uzliekot pieteicējai no jauna aprēķināt naudas sodu, ievērojot spriedumā konstatētos faktus un juridiskos apsvērumus.

Augstākā tiesa lietu (Nr. SKA-7/2018; A43012613) tiesas sēdē izskatīja pērn 6.decembrī sakarā ar AKKA/LAA un Konkurences padomes kasācijas sūdzībām. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus par iesniegtajām kasācijas sūdzībām un Eiropas Savienības Tiesas sniegtajām atbildēm uz Augstākās tiesas uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem lietā.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv