Tieslietu padome nolēma 5.novembrī sasaukt Tiesnešu neklātienes konferenci, lai elektroniskajās vēlēšanās ievēlētu vairākus tiesnešu pašpārvaldes institūciju locekļus.

Tiesnešu konferencei jāievēl vienu Tieslietu padomes locekli no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu vidus, jo līdzšinējā zemesgrāmatu nodaļu pārstāve Ināra Jaunzeme pārcelta rajona tiesas tiesneša amatā.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā jāievēl apgabaltiesu civillietu tiesu kolēģiju pārstāvi, jo Latgales apgabaltiesas tiesnese Anna Biksiniece devusies pensijā.

Tiesnešu disciplinārkolēģijā jāievēl divi pārstāvji – Augstākās tiesas tiesnesis un Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētājs, kas būs arī Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs. Augstākās tiesas tiesnesis jāpārvēl tādēļ, ka līdzšinējais pārstāvis Raimonds Grāvelsiņš, sasniedzot likumā noteikto vecumu, beidzis pildīt tiesneša amata pienākumus. Savukārt viens no Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētājiem par Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju jāievēl līdzšinējā Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieka vietā. Mainoties Augstākās tiesas struktūrai, priekšsēdētājam vairs nav vietnieku, un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā šis amats nomainīts ar Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētāju.

Tiesnešu pašpārvaldes institūciju locekļi tiek ievēlēti uz četriem gadiem.

Par 5.novembra e-konferences vadītāju Tieslietu padome apstiprināja Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju Māri Vīgantu, par sekretāri – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Inguna Helmane. Balsu skaitīšanas komisijā apstiprināja Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Sandru Strenci, Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Jolantu Līvenu un Jelgavas tiesas tiesnesi Ivetu Kniploku.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 26.oktobra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211