Lai efektivizētu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas darbu, Tieslietu padome izdarīja virkni grozījumu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā. Grozījumu mērķis ir pilnveidot tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas procesu.

Ja līdz šim tiesnešu profesionālā darbība tika novērtēta tikai ar diviem vērtējumiem – pozitīvs vai negatīvs, tad turpmāk kolēģija, novērtējot pozitīvi tiesneša profesionālo darbību, lēmumā varēs norādīt ieteikumus tiesneša profesionālās darbības pilnveidei.

Precizētas prasības augstāko instanču tiesnešu sniegtajām atsauksmēm un Tiesu administrācijas gatavotajai informācijai par tiesnesi. Noteikts, ka atsauksme tiek sagatavota par tiesneša profesionālās darbības novērtēšanas periodu – 5 gadiem – un atsauksmes sniedzējs analizē vairāk par desmit nolēmumiem, kas ir izskatīti augstākas instances tiesā. Atsauksmē tiek iekļauta informācija par pamatotu sūdzību skaitu, kas ir iesniegtas par tiesneša rīcību, par tiesnesim piemērotajiem disciplinārsodiem un sūdzībām par tiesnesi Tiesnešu ētikas komisijai, kā arī tiesneša pieņemtajiem nolēmumiem, kuri izskatīti Augstākajā tiesā un atcelti, pamatojoties uz protestu. Tiesas priekšsēdētāja atsauksmē par tiesneša darbu jānorāda informācija par sūdzībām, kuras tiesas priekšsēdētājs ir atzinis par pamatotām, bet par kurām secināts, ka tiesneša pieļautais pārkāpums nav pamats disciplinārlietas ierosināšanai.  

Ar grozījumiem precizēta arī kārtība, kādā notiek tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana.

Daļa grozījumu ir tehniska rakstura – paredzēta iespēja kolēģijas sēdi fiksēt audioierakstā, noteiktas kolēģijas priekšsēdētāja un vietnieka pilnvaras pārstāvēt kolēģiju citās institūcijās un sniegt atbildes uz personu iesniegumiem.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2018.gada 12.novembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211