Tieslietu padome izstrādājusi un apstiprinājusi jaunu rajona (pilsētas) un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību, kurā noteikta konceptuāli jauna pieeja tiesneša profesionālajam standartam. Kandidātu atlases mērķis ir nodrošināt, ka par tiesnešiem kļūst augsti kvalificēti juristi ar nevainojamu reputāciju, ar atbilstošām profesionālām prasmēm un personiskām īpašībām.

Tiesneša amata kandidātu atlase notiek atklātā pretendentu uz tiesneša amata kandidāta statusu konkursā, izvērtējot tiesneša amatam nepieciešamās profesionālās, personīgās un sociālās kompetences. Konkurss tiek organizēts ne retāk kā reizi trijos gados, izņemot gadījumu, ja amatu kandidātu saraksta spēkā esamības termiņš tiek pagarināts saskaņā ar Tieslietu padomes lēmumu.

Kandidātu atlasei Tieslietu padome uz trim gadiem izveido komisiju, kuras sastāvā ir trīs senatori, trīs apgabaltiesu tiesneši un trīs rajona (pilsētu) tiesu tiesneši.

Atlase notiek piecās kārtās. Pirmā kārta – pieteikuma izvērtēšana, pārbaudot formālos kritērijus: pretendenta atbilstību likumā “Par tiesu varu” noteiktajām prasībām un noteikto ierobežojumu ieņemt tiesneša amatu neesamību. Otrā kārta – iesniegto atbilžu uz jautājumiem vērtēšana, pārliecinoties par pretendenta motivāciju un prasmi to pamatot. Trešā kārta – profesionālo zināšanu pārbaudes tests, kurā pārbauda pretendenta profesionālās zināšanas, kas nepieciešamas tiesneša amata pienākumu pildīšanai. Ceturtā kārta – rakstisks risinājums juridiskās problēmas uzdevumiem (kāzusi) un tā mutiska aizstāvēšana. Piektā kārta – kompetenču intervija, kurā vērtē pretendenta personīgās un sociālās kompetences.

Pretendents, kurš sekmīgi nokārtojis atlases pārbaudījumus, kļūst par tiesneša amata kandidātu un tiek iekļauts tiesneša amata kandidātu sarakstā uz trijiem gadiem. Kandidāti sarakstā tiek sarindoti atbilstoši atlasē iegūtajam rezultātam. Atklājoties tiesneša amata vakancei, tiesneša amata vieta tiek piedāvāta kandidātam, kuram ir lielākais punktu skaits.

Jaunā kārtība stāsies spēkā vienlaikus ar grozījumiem likuma “Par tiesu varu” 54.pantā, kas izslēgs stažēšanos un kvalifikācijas eksāmenu kā tiesneša amata kandidātu atlases procesa daļu. Konkursi, kas uzsākti līdz šīs kārtības spēkā stāšanās brīdim, tiks pabeigti saskaņā ar līdzšinējo kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 15.aprīlī.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211