Valsts kontrole revīzijā guvusi pārliecību, ka Augstākās tiesas 2014.gada pārskats ir sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām un visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Augstākās tiesas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un darbības rezultātiem. Atzinums par Augstākās tiesas 2014.gada pārskata sagatavošanas pareizību sniegts bez iebildēm.

Revīzija ietvēra Augstākās tiesas finanšu pārskata, tajā skaitā pārskata par tiesas finansiālo stāvokli, pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata un finanšu pārskata pielikumu, vadības ziņojuma un grāmatvedības politikas apraksta pārbaudi.

Revīzijas laikā izlases veidā tika pārbaudīts Augstākās tiesas 2014.gada pārskats, veicot pārskata sakarību un datu atbilstības grāmatvedības uzskaites datiem pārbaudi. Izlases veidā tika pārbaudīts atalgojums, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas, pakalpojumi un naudas līdzekļi.

 

Valsts kontroles revīzijas ziņojumu, atzinumu un Revīzijas departamenta lēmumu skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211