Augstākās tiesas plēnumā 11.septembrī par Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēts senators Normunds Salenieks. Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju tiesnešu kopsapulce ievēl uz pieciem gadiem.

Par Normunda Salenieka kandidatūru nobalsoja 31 no 32 tiesnešiem.

Normunds Salenieks kā departamenta priekšsēdētāja darba prioritāti norāda sadarbību ar citiem departamentiem, veidojot vienotu izpratni tiesību normu piemērošanas jautājumos, kā arī attīstīt sadarbību ar zemāku instanču tiesām.

Departamenta priekšsēdētājs uzskata, ka problēma ir kasācijas instances tiesas lēna reaģēšana uz likumdošanas izmaiņām un attiecīgas tiesu prakses novēlota veidošana, jo paiet zināms laiks, kamēr lieta nonāk līdz Senātam. Kā risinājumu tam saredz sadarbību ar zemāku instanču tiesām, identificējot lietas, kuras būtu izskatāmas prioritārā kārtībā, kā arī biežāk izmantot likumā “Par tiesu varu” paredzētās tiesības sniegt Senāta departamenta senatoru kopsapulces viedokli par aktuāliem tiesību normu interpretācijas un piemērošanas jautājumiem. Tāpat svarīga ir departamenta aktīva līdzdarbība Civilprocesa grozījumu izstrādāšanas darba grupā, lai mēģinātu novērst kļūdas, kas ietekmē lietu izskatīšanas efektivitāti.

Normunds Salenieks ir Augstākās tiesas tiesnesis kopš 2005.gada, bijis senators Administratīvo lietu departamentā, kopš 2010.gada Civillietu departamentā. Pirms Augstākās tiesas bijis tiesnesis Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā un Rīgas apgabaltiesā. Ir darbojies Disciplinārtiesā un Tiesnešu ētikas komisijā.

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs bija jāvēl tādēļ, ka līdzšinējais departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs kļuvis par Augstākās tiesas priekšsēdētāju.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211