Šonedēļ juridiskās literatūras pārdošanas vietās nonāks krājums “Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi 2015”.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs grāmatas ievadā norāda – katrs Augstākās tiesas spriedums un lēmums ir ne tikai konkrēta strīda izšķiršana, bet arī atbildes uz visai tiesību sistēmai principiāli nozīmīgiem jautājumiem, veidojot un attīstot judikatūru. Neskatoties uz tiesu nolēmumu plašo pieejamību internetā, Augstākā tiesa turpina tradīciju gada juridiski nozīmīgākos nolēmumus izdot drukātā formā.

2015.gada nolēmumu krājums ir sava veida jubilejas izdevums – kasācijas instances nolēmumu gadagrāmata tiek izdota jau divdesmito reizi. Ilggadējā sadarbības partnera un šī krājuma izdevēja – Tiesu namu aģentūras – sapratne, ka grāmatas vērtība ir ne tikai tās šībrīža praktiskajā pielietojumā, bet arī kā Latvijas tiesībvēstures liecībai, devusi iespēju Augstākajai tiesai saglabāt tradīciju.

Krājumam atlasīti judikatūras attīstībai visnozīmīgākie 75 nolēmumi – 25 no katra departamenta: 25 nolēmumi no 1827 Civillietu departamentā izskatītajām lietām, 25 no 708 Krimināllietu departamentā izskatītajām lietām un 25 no 1060 Administratīvo lietu departamentā izskatītajām lietām.

Vienam spriedumam administratīvajā lietā pievienotas arī tiesnešu atsevišķās domas (lieta Nr.SKA-102/2015). Trīs publicētie nolēmumi maina iepriekšējo judikatūru (lietas Nr.SKA-86/2015, Nr.SKA-119/2015 un Nr.SKK-389/2015).

Katrai grāmatas nolēmumu daļai ir savs izvērsts satura rādītājs, kā arī anotācija latviešu un angļu valodā. Publicētie nolēmumi ir sistematizēti, tiem ir sagatavotas judikatūras tēzes. Tāpat katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti vairāki rādītāji, kas palīdzēs atrast gan interesējošo nolēmumu, gan konkrētu judikatūras atziņu.

Krājumā veidošanā piedalījušies Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāji Edīte Vernuša, Pēteris Dzalbe un Veronika Krūmiņa, tiesnešu palīgi Līva Skujiņa, Nora Magone un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas konsultante Zinaida Indrūna.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211