Trīs administratīvo tiesību jomā atzīti autori – Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docētāji Dr.iur. Jautrīte Briede, profesore, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese, Dr.iur. Edvīns Danovskis, docents, Saeimas Juridiskā biroja vecākais juridiskais padomnieks, Anita Kovaļevska, lektore, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese – pabeiguši nozīmīgu darbu – izdota monogrāfija “Administratīvās tiesības”.

Grāmata iecerēta kā mācību līdzeklis studentiem, kuri apgūst administratīvo tiesību kursu, kā arī kā rokasgrāmata ikvienam juristam. Tajā viegli uztveramā formā izklāstīti svarīgākie administratīvo tiesību temati: publiski tiesisko un privāttiesisko attiecību nošķiršana, subjektīvo publisko tiesību konstatēšanas priekšnoteikumi, rīcības brīvība un novērtējuma brīvība, valsts pārvaldes iekārta un tās darbības formas, valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana, pašvaldības, valsts dienests, administratīvo sodu tiesības, publisko lietu tiesības, valsts pārvaldes darbības kontrole, iesniegumu un informācijas atklātības regulējums.

Katra temata izklāsts papildināts ar piemēriem, tostarp judikatūru, kā arī sniegts ieteicamās literatūras saraksts padziļinātām studijām. 

Būtisku ieguldījumu grāmatas satura pilnveidošanā ir snieguši grāmatas recenzenti Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne asociētā profesore Dr.iur. Anita Rodiņa, Notariāta institūta direktors Dr.iur. Gatis Litvins un jo īpaši Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.

Grāmata par izdevīgāko cenu nopērkama izdevēja – Tiesu namu aģentūras – tirdzniecības vietās.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211