17.septembrī Augstākajā tiesā tikās darba grupas locekļi, lai vienotos par ziņojumiem Tieslietu padomei, izpildot tās 2020.gada 10.februāra lēmumu, ar kuru tā aicinājusi Augstāko tiesu izveidot darba grupu, kura analizētu ilgo tiesvedību cēloņus civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās, izstrādātu atbilstošus priekšlikumus ilgo tiesvedības cēloņu novēršanai, kā arī izpētītu Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos izteiktās atziņas tiesvedības ilguma jautājumos.

Darba grupā, piedaloties katra Senāta departamenta pārstāvim, Ģenerālprokuratūras un Zvērinātu advokātu padomes pārstāvim, kā arī Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās, ir sagatavoti trīs ziņojumi par katru no tiesvedības procesa regulējumiem  (administratīvajā procesā, civilprocesā un kriminālprocesā), kuros iekļauti ierosinājumi Tieslietu padomei gan tieši tās kompetencē esošos jautājumos, gan arī jautājumos, kuros nepieciešams aicināt iesaistīties citus, piemēram, atsevišķus valdības locekļus.

Lai sniegtu neitrāla vērotāja viedokli, komentārus ziņojumam papildus sagatavojusi bijusī Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnese Ingrīda Labucka, kura bijusi arī Tieslietu ministre 1998.–2002.gadā, kad tapa tiesvedības procesuālais regulējums.

Izpildot Tieslietu padomes doto uzdevumu, Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs ir sagatavojis detalizētu pārskatu par Eiropas Cilvēktiesību tiesas lietām, kurās skarts ilgas tiesvedības jautājums, kā arī vispārīgas Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņas ilgas tiesvedības problemātikas jomā.

Katrā procesuālajā regulējumā (administratīvajā procesā, civilprocesā un kriminālprocesā) tika analizēti ne tikai ilgo tiesvedību iemesli un iespējamie risinājumi, bet iespējamie risinājumi tiesvedību efektivitātes uzlabošanai kopumā. Kā kopējie ieteikumi izceļama digitālo iespēju pārdomāta un jēgpilna ieviešana, tiesnešu mūžizglītības pilnveidošana, īpašu vērību pievēršot tiesneša kā procesa vadītāja profesionālajām kompetencēm un prasmēm, un tiesu personāla izglītošana un iespēju izvērtēšana uzdot tiem noteiktus procesuāli lemjamus uzdevumus. Atsevišķi izdalāma procesā iesaistīto personu izglītošana, proti, gan tiesību un pienākumu skaidrošana tiesas procesa dalībniekiem, gan domājot arī par sankciju  pārskatīšanu, ja tiek kavēta tiesvedība. Papildus uzsvērta nepieciešamība pārdomāt un uzlabot lietpratēju un ekspertu institūta izmantošanu kvalitatīvas tiesvedības nodrošināšanā.

Papildus minētajiem aktuālajiem kopējiem jautājumiem ziņojumos norādīts arī uz katrā procesā apzinātajām problēmām, ierosinājumiem un apsveramajiem to risinājumiem.

Darba grupas ziņojumi un tiem pievienotie materiāli tiks publiskoti pēc to apspriešanas Tieslietu padomē. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211