Lai nodrošinātu Augstākās tiesas Civillietu tiesu darbu līdz tās likvidācijai 2016.gada 31.decembrī, Tieslietu padome uzdeva Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus līdz palātas darbības beigām pildīt Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Inesei Graudai.

Inese Grauda jau pildīja šos pienākumus kopš 2013.gada un, beidzoties likumā noteiktajam termiņam, bija jāpieņem jauns lēmums.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 79.pantu Augstākās tiesas tiesneša vakances laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīva atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt šo tiesnesi Augstākās tiesas Goda tiesnesim vai apgabaltiesas tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211