Turpinot informācijas un viedokļu apmaiņu ar tiesu priekšsēdētājiem, Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs 21.septembrī uz tikšanos aicināja rajona (pilsētu) tiesu priekšsēdētājus. Tāpat kā tiekoties ar apgabaltiesu priekšsēdētājiem, tika atzīts par lietderīgu šādu dialogu veidot pastāvīgi.

Tika uzklausīti tiesu priekšsēdētāju viedokļi par jautājumiem, kas risināmi nākamajā Tieslietu padomes sēdē – par apgabaltiesu tiesnešu amata kandidātu konkursa kārtību  un par vakanču pārdali starp tiesām.

Jautājumā par atlases kārtību uz apgabaltiesu tiesnešu vakancēm diskusija ir par to, vai pirms atklāta konkursa rīkošanas saglabājams konkurss starp tiesnešiem, vai tiesneši konkursam piesakās ārējā konkursā līdz ar citiem kandidātiem. Pirmajā situācijā tiek dota lielāka iespēja rajona tiesnešiem veidot karjeru tiesu sistēmā, otrā situācija dod iespēju tiesu sistēmā ienākt tiesnešiem, kam ir cita profesionālā pieredze. Katram risinājumam ir savi plusi un mīnusi, un tie jāņem vērā pirms lēmuma pieņemšanas.

Savukārt jautājumā par tiesneša amata vakanču pārdali starp tiesām priekšsēdētāju viedoklis ir, ka pirms pārdales ir jābūt skaidriem kritērijiem, kā tiek rēķināta tiesu un tiesnešu slodze. Jārod saprotams un taisnīgs mehānisms lietu “svēršanai”, lai pieņemtu objektīvus lēmumus. Nepieņemama ir prakse, ka tiesu priekšsēdētāji spiesti “tirgoties” ar izpildvaru par tiesnešu amata vietu skaitu tiesās.

Kā risinājums slodžu izlīdzināšanai starp tiesām un lietu ātrākai izskatīšanai tiek izmantots Civilprocesa likuma 32.1panta regulējums, kas ļauj pārsūtīt lietas no vienas tiesas uz citu. Lielākās daļas pirmās instances tiesu priekšsēdētāju viedoklis ir, ka šis pants, kas likumā ieviests uz noteiktu laiku, nosakāms kā pastāvīga norma, taču pielietojot to saprātīgi.

Liela uzmanība diskusijā tika pievērsta rajona (pilsētas) tiesām aktuālam jautājumam – vienveidīgas tiesu prakses veidošanai gan tiesību normu piemērošanas, gan procesuālos jautājumos. Augstākās tiesas priekšsēdētājs un Senāta departamentu priekšsēdētāji, kas arī piedalījās sarunā, aicināja tiesas aktīvāk vērsties Augstākajā tiesā ar lūgumu sniegt Senāta departamentu senatoru kopsapulces viedokli aktuālu tiesību jautājumu inetrpretācijā, kā arī jautāt Senāta departamenta priekšsēdētāju sapulces viedokli lietu piekritības jautājumos.

Pārrunāts arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja aktualizētais jautājums par tiesnešu līdzdalību tiesnešu pašpārvaldē, kā arī pirmās instances tiesu darba organizēšanā aktuāli jautājumi, piemēram, telpu trūkums tiesās un tiesu arhīvu problēma pēc tiesu reformas. Tāpat arī tiesvedību aktuāli jautājumi – aktīvāka reaģēšana uz advokātu pieļautiem pārkāpumiem tiesu procesos, kļūdas spriedumu izpildes sadalīšanā termiņos un izpildrakstu izsniegšanā, atšķirīga lietu virzība, ja nav norādīts pieteicēja konts un citi jautājumi.

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211