Tipogrāfijā vēl drukājas, bet elektroniski jau lasāms Augstākās tiesas 12.biļetena numurs, kurā publicēts Augstākās tiesas publiskais pārskats par 2015.gadu.

„Augstākajai tiesai 2015.gads bijis spraiga darba un pozitīvu pārmaiņu gads – pēc vairākiem gadiem izskatīto lietu skaits bija lielāks par tiesā saņemto lietu skaitu un neizskatīto lietu atlikums samazinājies par 25 procentiem,” pārskata ievadā atzīmē Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Gada pārskatā – struktūrvienību vadītāju ziņojumi, statistika, Disciplinārtiesas priekšsēdētāja ziņojums un Augstākās tiesas priekšsēdētāja kopsavilkums par gada darbu.

Otra būtiska sadaļa Biļetena 12.numurā ir pērnā gada Latvijas tiesnešu konferences materiālu publikācija. Konferences pamatjautājums bija komunikācija, šai tēmai, uzrunājot tiesnešus, pievērsās arī konferences viesis – Valsts prezidents Raimonds Vējonis. „Tiesas darbs nebeidzas ar taisnīgi izlemtu lietu un juridiski precīzi sagatavotu tiesas nolēmumu. Tiesas nolēmums, kurš rakstīts tikai juristiem saprotamā valodā, ir vienkārši un pārliecinoši jāizskaidro arī tiem, kuriem nav speciālu juridisko zināšanu,” norādīja Valsts prezidents.

Noderīgas informācijas bagāts ir pārskats par Augstākās tiesas tiesnešu un darbinieku komandējumos gūto pieredzi un atziņām.

Tiesībdomusadaļā vairākas publikācijas saistībā ar Kriminālprocesa likuma desmitgadi – par to bijušais Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs un Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš un Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Jānis Baumanis.

Savukārt Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis sniedzis plašu pārskatu par kasācijas instances tiesas lomu civilprocesā un tiesību sistēmas attīstībā.

Arī Administratīvo tiesību jomai veltītas vairākas publikācijas – Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas ieskats personas tiesību uz taisnīgu tiesu aspektos administratīvajā tiesvedībā, tiesneses, LU profesores Jautrītes Briedes priekšlasījums par tiesisko paļāvību administratīvajā procesā. Biļetenā arī apkopojums par principiem, kādi tiek piemēroti administratīvajām lietām, izvērtējot personas tiesības uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā.

Arī Biļetena tiesību prakses sadaļā atskats uz aizvadīto gadu – kopsavilkums par 2015.gada Augstākās tiesas nolēmumu krājumā publicēto judikatūras izlasi, Augstākās tiesas mājaslapā judikatūras klasifikatoros publicēto nolēmumu rādītājs, kā arī to Augstākās tiesas nolēmumu tēzes, kuros Augstākā tiesa 2015.gadā mainījusi judikatūru.

Biļetenā arī cita Augstākās tiesas un Tieslietu padomes informācija.

Augstākās tiesas biļetens tiek izdots divreiz gadā. To saņem visas Latvijas tiesas un citas tieslietu sistēmas iestādes, tas tiek nosūtīts arī bibliotēkām un augstskolu juridiskajām fakultātēm, kā arī ievietots Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv.

Skatiet to šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211