Tuvākajā laikā Latvijas tiesas, citas tieslietu sistēmas iestādes, kā arī bibliotēkas un augstskolas saņems Augstākās tiesas biļetena kārtējo, nu jau septīto numuru, bet jau šobrīd tas pieejams elektroniski Augstākās tiesas mājaslapā.

Augstākās tiesas biļetena jaunākā numura titullapa veltīta valstij, Augstākajai tiesai un visai tiesu sistēmai nozīmīgam notikumam – augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta 95.gadadienai, ko tiesa ar svinīgu sēdi atzīmēs 19.decembrī.

Taču ar 1.janvāri Augstāko tiesu gaida būtiskas strukturālas un organizatoriskas izmaiņas, jo saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” kasācijas instance nebūs vairs Senāts, bet trīs Augstākās tiesas departamenti. Biļetenā – strukturēti par šīm pārmaiņām.

Par noderīgu vērtēta biļetena sadaļa, kurā apkopota informācija un pieredze, ko Augstākās tiesas tiesneši guvuši starptautiskos semināros, konferencēs, darba grupās, pieredzes vizītēs. Vairāki tiesneši uzstājušies ar referātiem, viens no tiem – senatores Jautrītes Briedes starptautiskā konferencē Almatā nolasītais referāts „Administratīvā akta atcelšana Augstākās tiesas praksē” – publicēts biļetena sadaļā „Tiesībdomas”.

Senāta judikatūras sadaļā – Senāta 2012.gada nolēmumu krājuma anotācijas visās trīs tiesību nozarēs, jaunāko tiesu prakses apkopojumu kopsavilkumi, informācija par jaunāko juridisko literatūru, kuras autori – Augstākās tiesas senatori un senatoru palīgi.

Biļetenā publicēti ne tikai Augstākās tiesas, bet arī Tieslietu padomes materiāli – lēmumi tiesu sistēmai konceptuālos jautājumos, kā arī 1.novembra Latvijas tiesnešu konferences materiāli – uzrunas, pārskats par Tieslietu padomes darbu, tiesnešu pašpārvalžu institūciju ziņojumi un referāti vai speciāli biļetenam sagatavoti materiāli par konferences tēmām.

Publicēts Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces Irēna Kucinas informatīvais materiāls par tiesu darba aktualitātēm saistībā ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja vadītāja vietnieka Emīla Plaksina ziņojums par Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Latvijas tiesu mijiedarbības aktualitātēm, kā arī ieskats LU Filozofijas un socioloģijas institūta veiktajā pētījumā par uzticēšanos un korupcijas uztveri tiesu darbībā un tiesu tēlu Latvijas sabiedrībā.

Konferences noslēgumā Augstākā tiesa sadarbībā ar LU Juridisko fakultāti tiesnešiem piedāvāja praktiska satura ievirzes – psiholoģijā, komunikācijā ar medijiem, latviešu valodā un latīņu valodā. Biļetenā publicēti arī šo lektoru raksti – psiholoģe Kaija Gulbe sniedz ieskatu par psiholoģiskiem uzbrukumiem un aizsardzību, komunikācijas speciāliste Lolita Stašāne – par korporatīvo reputāciju, bet divi filoloģijas zinātņu doktori runā par valodas aspektiem – Andra Kalnača par latviešu valodas kultūru un praksi, bet Ingars Gusāns par latīņu valodas pielietojumu tiesnešu darbā.

Augstākās tiesas biļetens tiek sagatavots un izdots divreiz gadā. To saņem visas Latvijas tiesas, tas tiek nosūtīts arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un augstskolu Juridiskajām fakultātēm, kā arī ievietots Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv.

 

Biļetena 2013. gada decembra numuru skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211