Apkopota tiesu prakse sauszemes transportlīdzekļu vadītāju civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšanas (OCTA) lietu izskatīšanā, kas aptver Latvijas tiesu prakses izpēti saistībā ar tajā risinātajiem problēmjautājumiem. Šis ir pirmais apkopojums, kurā OCTA lietas skatītas atsevišķi no citu apdrošināšanas tiesību veidu lietām. Tiesu prakses apkopojumā analizētas lietas, kuras skatītas Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamentā un kurās ir piemērots Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums. Kopsakarā ar šiem Civillietu departamenta nolēmumiem atsevišķos gadījumos analizēti arī attiecīgajās lietās pieņemtie apelācijas instances tiesu nolēmumi. Tiesu prakses apkopojumu pēc Augstākās tiesas pasūtījuma sagatavojis Dr.iur. Vadims Mantrovs sadarbībā ar Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītisko nodaļu un Augstākās tiesas Civillietu departamentu.

Tiesu prakses apkopojumā veiktais pētījums aptver būtiskus OCTA problēmjautājumus, kuri konstatējami Latvijas tiesu praksē, sākot ar OCTA līguma jautājumiem, turpinot ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksas jautājumiem, atbildības jautājumiem un pierādījumu vērtēšanu, kas pamato transportlīdzekļu vadītāju civiltiesisko atbildību; atteikuma iemesliem apdrošināšanas atlīdzības izmaksai un regresa prasības celšanu un tās pamatiem. Tai pašā laikā jāņem vērā, ka šis apkopojums aptver vienīgi tos OCTA problēmjautājumus, kuri tikuši analizēti Civillietu departamenta praksē.

Tiesu prakses apkopojuma kopsavilkumā norādīti galvenie secinājumi, kurus tiesas var izmantot OCTA lietu izskatīšanā.

Apkopojums "Augstākās tiesas Civillietu departamenta prakses apkopojums sauszemes transportlīdzekļu vadītāju civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) lietās”  pieejams Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Civiltiesības

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv