Augstākās tiesas tīmekļvietnē publiskots aktualizēts Senāta tiesu prakses apkopojums par administratīvajām tiesām pakļautajiem jautājumiem.

Apkopojums, kurā strukturēti apkopotas Senāta atziņas par administratīvajām tiesām pakļautajiem jautājumiem, veidots uz iepriekšējā šāda Senāta prakses apkopojuma pamata. Apkopojums, kurā bija apkopota tiesu prakse par laika posmu no 2017.gada janvāra līdz 2019.jūnijam skatītajām lietām, papildināts ar atziņām no Senāta nolēmumiem, kas stājušies spēkā laikā no 2019.gada jūlija līdz 2021.gada maijam.

Iespēju robežās apkopojums papildināts ar saitēm uz izmantotajiem nolēmumiem, tādējādi ļaujot nepastarpināti piekļūt konkrētajiem nolēmumiem.

Apkopojumā atziņas ir sistematizētas pēc diviem kritērijiem – gan pēc administratīvo tiesību teorijas jautājumiem, gan pēc tiesību nozares jeb jautājumu būtības. Taču apkopojuma sagatavotāji norāda, ka tajā paustās atziņas ir aplūkojamas kopsakarā ar attiecīgo tiesas nolēmumu. Apkopojuma mērķis nav radīt jaunas tiesu prakses ievirzes vai sniegt līdzšinējās tiesu prakses novērtējumu.

Apkopojums primāri domāts tiesnešiem. Tā mērķis ir nodrošināt vienveidīgu tiesu praksi.

Tiesu prakses apkopojumu sagatavoja Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļas padomnieks Kaspars Kukmilks, sadarbojoties ar nodaļas vadītāju Anitu Zikmani un Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu.

 

Tiesu prakses apkopojums par administratīvajām tiesām pakļautajiem prasījumiem pieejams Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Tiesu prakse/ Tiesu prakses apkopojumi/ Administratīvās tiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211