Trīspakāpju tiesu sistēmas izveidošana

Drukas versija

Pēc neatkarības atjaunošanas, veidojot tiesu sistēmu, tajā skaitā arī Augstāko tiesu, nebija jāsāk no „baltas lapas”, jo Latvijas tiesu sistēmas reformā tika izmantota neatkarīgās Latvijas laika normatīvā bāze, kas tika papildināta ar jaunu.

1992.gada 15.decembrī Augstākā Padome pieņēma likumu "Par tiesu varu”, kas uzskatāms par Latvijas tiesu reformas tiesisko pamatu. Pirmo reizi likumā tika nostiprināts varas dalīšanas princips, nosakot, ka Latvijas Republikā līdzās likumdošanas un izpildu varai pastāv neatkarīga tiesu vara. Likums paredzēja pārveidot Latvijas tiesas, ieviešot trīspakāpju sistēmu: no jauna izveidoja piecas apgabaltiesas, bet Augstāko tiesu sadalīja kasācijas instancē Senātā un apelācijas instancē – tiesu palātās. Atšķirībā no padomju sistēmas, Augstākajai tiesai vairs nebija zemāko instanču tiesu uzraudzības funkcijas.

1995.gada 3.oktobrī Augstākās tiesas plēnums ar lēmumu „Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta departamentu un tiesu palātu izveidošanu” radīja Augstākās tiesas jauno struktūru – apstiprināja Civillietu tiesu palātas, Krimināllietu tiesu palātas, kā arī Senāta Civillietu un Krimināllietu departamentu tiesnešu sastāvu un priekšsēdētājus. Senāta Administratīvo lietu departaments darbu sāka 2004.gada 6.februārī.

2005.gadā Augstākā tiesa atzīmēja darbības atjaunošanas piecpadsmito gadskārtu. Jubilejas ietvaros rīkotajā konference tika vērtēts Augstākās tiesas darbs, kā arī paustas vērtīgas atziņas par Augstākās tiesas turpmāko attīstību.

Senāta departamentu un tiesu palātu pirmais sastāvs, apstiprināts 1995.gada 3.oktobrī

Senāta Civillietu departaments:priekšsēdētājs Mārtiņš Dudelis, senatori Imants Fridrihsons, Zigmants Gencs, Rolands Krauze, Roberts Namatēvs, Rita Saulīte, Ruta Zaķe, Mārīte Zāģere.

Senāta Krimināllietu departaments:priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš, senatori Fricis Jaunbelzējs, Astrīda Kazārova, Georgijs Kuzņecovs, Zaiga Raupa, Vilnis Vietnieks.

Civillietu tiesu palāta:priekšsēdētājs Gunārs Aigars, tiesneši Vanda Cīrule, Ojārs Druks-Jaunzemis, Raimonds Grāvelsiņš, Māra Katlapa, Ausma Kalvāne, Ilgars Zigfrīds Šepteris, Irēna Vinkšno, Aiva Zariņa.

Krimināllietu tiesu palāta:priekšsēdētājs Andrejs Lepse, tiesneši Ivars Bičkovičs, Aija Branta, Voldemārs Čiževskis, Valda Eilande, Artūrs Freibergs, Nadežda Ramona Jansone, Ausma Keiša, Luka Lotko, Anita Nusberga, Leontīne Plūksna, Ludmila Poļakova, Valdis Salmiņš.

Senāta Administratīvo lietu departamenta pirmais sastāvs, apstiprināts 2004.gada 6.februārī

Priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns, senatori Jautrīte Briede, Ilze Skultāne, Edīte Vernuša, Gunta Višņakova.