Iekļaušanās Eiropas tiesību sistēmā

Drukas versija

Straujās pārmaiņas valsts ekonomiskajā un politiskajā dzīvē, īpašuma tiesību maiņa, denacionalizācijas un privatizācijas procesi, sabiedrības noslāņošanās un kriminogēnās problēmas, tiesu un tiesību reforma un citi procesi lika mainīties Augstākajai tiesai un prasīja no tiesnešiem profesionālu attīstību.

Jaunākais attīstības posms Augstākajā tiesā saistīts ar izmaiņām, kas valsts dzīvē notikušas pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Tiek pilnveidots tiesas spriešanas process, prasme interpretēt tiesību normas atbilstoši demokrātiskas sabiedrības prasībām, apgūta Eiropas Savienības normatīvā bāze, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse.  

Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā aktīvāka kļuvusi Augstākās tiesas sadarbība ar citu valstu tiesām un starptautiskām organizācijām, notiek regulāra pieredzes apmaiņa starp nacionālajām augstākajām tiesām un dažādu jomu speciālistiem. Augstākā tiesa regulāri organizē starptautiskas konferences. 

Latvijas Republikas Augstākā tiesa darbojas starptautiskās organizācijās.

Augstākā tiesa ir 2004.gadā dibinātās Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas (Network of the Supreme Judical Courts of the European Union) dalībniece. Asociācijas mērķis – veicināt viedokļu un pieredzes apmaiņu par tiesu praksi, augstāko tiesu organizāciju un funkcijām, it īpaši par to darbību likumdošanas piemērošanā Eiropas Savienības tiesībās.

Kopš 2004.gada Augstākā tiesa ir Eiropas Savienības Valsts padomju un Augstāko administratīvo tiesu asociācijas (Association of the Councils of State and Administrative Jurisdictions of the European Union) dalībniece. Asociācijas mērķis ir savstarpēja informācijas apmaiņa un konsultācijas par administratīvo procesu, kopīgu kolokviju rīkošana reizi divos gados, starplaikos veicot biedrus interesējošus pētījumus un organizējot mācības.

Augstākā tiesa nodrošina Tieslietu padomes darbību Eiropas tieslietu padomju asociācijā (ENCJ – European Network of Councils for the Judiciary). Lēmums par Latvijas Tieslietu padomes uzņemšanu ENCJ pieņemts asociācijas ģenerālajā asamblejā 2011.gadā. ENCJ apvieno ES dalībvalstu tiesu sistēmu pārstāvošas, no likumdevēja un izpildvaras neatkarīgas institūcijas.