Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija

Drukas versija

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu

 

Darbības pamats:

 

Sastāvs

  • Sastāvā 9 tiesneši – trīs Augstākās tiesas tiesneši (pa vienam no civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu tiesnešiem), trīs no apgabaltiesām (pa vienam no civillietu un krimināllietu tiesas kolēģijām un Administratīvās apgabaltiesas), divi no rajonu (pilsētu) tiesām, viens no zemesgrāmatu nodaļas
  • Ievēl – uz 4 gadiem Tiesnešu konferencē
  • Šībrīža sastāvs:

Māris VĪGANTS, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs (ievēlēts 2017.gada 29.septembrī)

Silva REINHOLDE, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāja vietniece (ievēlēta 2016.gada 13.oktobrī)

Veronika KRŪMIŅA, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja (ievēlēta 2016.gada 13.oktobrī)

Aivars KEIŠS, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis (pilnvaras kopš 2014.gada 2.novembra)

Artūrs FREIBERGS, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis (ievēlēts 2015.gada 2.martā)

Marianna TERJUHANA, Zemgales apgabaltiesas tiesnese, šobrīd - Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša p.i. (ievēlēta  2015.gada 5.novembrī)

Gunita GALIŅA, Saldus rajona tiesas priekšsēdētāja (ievēlēta 2016.gada 14.oktobrī)

Kristīne ZDANOVSKA, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese (ievēlēta 2016.gada 14.oktobrī)

Ināra ZARIŅA, Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece (ievēlēta 2016.gada 13.oktobrī)

 

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas funkcijas  

  • Pieņem tiesneša amata kandidāta kvalifikācijas eksā­menu
  • Novērtē un sniedz atzinumu tiesneša pārcelšanai uz vakanto tiesneša amatu citā tāda paša līmeņa tiesā vai tiesu namā, augstāka līmeņa tiesā, augstāka līmeņa tiesas tiesneša aizstāšanai vakances vai pagaidu prombūtnes gadījumā
  • No 2013.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 1.janvārim pirmo reizi veic visu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu, pēc tam – ik pēc 5 gadiem

 

Lēmumu pārsūdzība

  • Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu tiesnesis var pārsūdzēt Disciplinārtiesā

 

Atzinumu un novērtēšanas materiālu pieejamība

  • Kolēģijas atzinumi un novērtēšanas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija

 

Saziņa ar medijiem:

Tiesu administrācija: Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas projekta koordinators Vjačeslavs Mitņičuks: 67063802, vjaceslavs mitnicuks@ta.gov.lv