Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija

Drukas versija

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu

 

Darbības pamats:

 

Sastāvs

  • Sastāvā 9 tiesneši – trīs Augstākās tiesas tiesneši (pa vienam no civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu tiesnešiem), trīs no apgabaltiesām (pa vienam no civillietu un krimināllietu tiesas kolēģijām un Administratīvās apgabaltiesas), divi no rajonu (pilsētu) tiesām, viens no zemesgrāmatu nodaļas
  • Ievēl – uz 4 gadiem Tiesnešu konferencē
  • Šībrīža sastāvs:

Māris VĪGANTS, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs (ievēlēts 2017.gada 29.septembrī)

Silva REINHOLDE, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāja vietniece (ievēlēta 2016.gada 13.oktobrī)

Rudīte VĪDUŠA, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese (ievēlēta 2018.gada 18.septembrī)

Aivars KEIŠS, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis (ievēlēts 2018.gada 18.septembrī)

Artūrs FREIBERGS, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis (ievēlēts 2015.gada 2.martā)

Marianna TERJUHANA, Zemgales apgabaltiesas tiesnese(ievēlēta  2015.gada 5.novembrī)

Gunita GALIŅA, Kurzemes rajona tiesas tiesnese (ievēlēta 2016.gada 14.oktobrī)

Kristīne ZDANOVSKA, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese (ievēlēta 2016.gada 14.oktobrī)

Ināra ZARIŅA, Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece (ievēlēta 2016.gada 13.oktobrī)

 

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas funkcijas  

  • Novērtē katra pirmo reizi izvirzīta tiesneša amata kandidāta profesionālo sagatavotību, pieņemot kvalifikācijas eksā­menu
  • Novērtē tiesneša profesionālo darbību un, ja nepieciešams, arī tiesneša profesionālo sagatavotību vakantajam tiesneša amatam, ja tiesnesis pretendē uz pārcelšanu darbā citā rajona (pilsētas) tiesā vai apgabaltiesā vai to tiesu namos, vai rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis kandidē aizstāt apgabaltiesas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes laikā. Ja uz vienu amata vakanci pretendē vairāki kandidāti, kas saņēmuši pozitīvu atzinumu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija pieņem motivētu lēmumu un pārcelšanai virza piemērotāko kandidātu
  • Veic visu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu ik pēc 5 gadiem

 

Lēmumu pārsūdzība

  • Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu tiesnesis var pārsūdzēt Disciplinārtiesā

 

Atzinumu un novērtēšanas materiālu pieejamība

  • Kolēģijas atzinumi un novērtēšanas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija

 

Saziņa ar medijiem:

Tiesu administrācija: sabiedrisko attiecību speciālists Vjačeslavs Mitņičuks: 26447901, vjaceslavs.mitnicuks@ta.gov.lv