Tiesnešu disciplinārkolēģija

Drukas versija
 

Tiesnešu disciplinārkolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas izskata lietas par rajonu (pilsētu) tiesu, zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem.

 

Darbības pamats:

 

Sastāvs:

  • Sastāvā 11 tiesneši: Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētājs; četri Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki
  • Ievēl – uz 4 gadiem Tiesnešu konferencē
  • Šībrīža sastāvs:

Pēteris DZALBE, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs, Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs (ievēlēts 2015.gada 5.novembrī)

Pēteris OPINCĀNS, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis

Valerijans JONIKĀNS, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis

Valerijs MAKSIMOVS,  Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis (ievēlēts 2015.gada 5.novembrī)

Jānis NEIMANIS, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis

Inguna PREISA, Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja

Edīte KNĒGERE, Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja, Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietniece

Ilgvars JAUNĢELŽE, Liepājas tiesas priekšsēdētājs

Iveta KRĒVICA, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja

Inese KIRŠTEINA, Cēsu rajona Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece

Gunārs SILIŅŠ, Rēzeknes rajona Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks

Ievēlēti Tiesnešu konferencē 2014.gada 12.septembrī

 

Disciplinārlietu ierosināšana

  • Disciplinārlietas atbilstoši likumā noteiktajai kompetencei var ierosināt Augstākās tiesas priekšsēdētājs, tieslietu ministrs, tiesu priekšsēdētāji, Tiesnešu ētikas komisija
  • Tiesnesi var saukt pie disciplinārās atbildības par 1) tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā; 2) darba pienākumu nepildīšanu vai lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību; 3) necienīgu rīcību vai tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu; 4) administratīvu pārkāpumu; 5) atteikšanos pārtraukt savu piederību pie partijām vai politiskajām organizācijām; 6) likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" paredzēto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu

Lēmumu pārsūdzība

  • Tiesnešu disciplinārkolēģijas nelabvēlīgu lēmumu tiesnesis, par ko ierosināta disciplinārlieta, var pārsūdzēt Disciplinārtiesā

 

Informācijas pieejamība

  • Lēmums par disciplinārlietas ierosināšanu un disciplinārlietas materiāli līdz brīdim, kad stājas spēkā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums disciplinārlietā, ir pieejami tikai personām, kurām šādas tiesības noteiktas likumā
  • Atklātā sēdē izskatītas disciplinārlietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija. Slēgtā sēdē izskatītas disciplinārlietas materiāli kļūst par ierobežotas pieejamības informāciju 5 gadus pēc disciplinārlietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās
  • Disciplinārlietā pieņemto lēmumu nosūta visiem tiesu priekšsēdētājiem, kā arī publicē mājaslapā

 

Vairāk par Tiesnešu disciplinārkolēģiju

 

Saziņa ar medijiem

  • Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ksenija Vītola: 67036861, ksenija.vitola@tm.gov.lv; sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Ivulāne: 67036738, lana.ivulane@tm.gov.lv