Sastāvs

Drukas versija

Tieslietu padomes sastāvā atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 89.1 pantam ir 15 locekļi – astoņi pastāvīgie locekļi (amatpersonas) un septiņi vēlēti locekļi.

 

Tieslietu padomes sastāvā ir šādi pastāvīgie locekļi (amatpersonas):

1) Augstākās tiesas priekšsēdētājs;

2) Satversmes tiesas priekšsēdētājs;

3) tieslietu ministrs;

4) Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs;

5) ģenerālprokurors;

6) Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs;

7) Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs;

8) Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs.

Pastāvīgais loceklis (amatpersona) dalībai Tieslietu padomes sēdē var pilnvarot citu personu.

 

Tieslietu padomes sastāvā ir šādi vēlēti locekļi:

1) Augstākās tiesas plēnuma ievēlēts tiesnesis;

2) seši Tiesnešu konferences ievēlēti tiesneši.

Tiesnešu konference vienu Tieslietu padomes locekli ievēlē no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu vidus, trīs – no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus, divus – no apgabaltiesu tiesnešu vidus.

Vēlēta Tieslietu padomes locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi. Tieslietu padomes locekli var ievēlēt atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Vēlēta Tieslietu padomes locekļa statuss nav savienojams ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļa, Disciplinārtiesas locekļa, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vai Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pienākumu pildīšanu.

 

Tieslietu padomes darbā ar padomdevēja tiesībām var piedalīties tiesībsargs un Tiesu administrācijas direktors vai šo personu pilnvaroti pārstāvji, Latvijas Zinātņu akadēmijas apstiprinātu tiesībzinātņu ekspertu deleģēts pārstāvis, kā arī tiesnešu biedrību pārstāvji.

 

2014.gada 5.septembra Tiesnešu konferencē ievēlētie Tieslietu padomes locekļi kopā ar Tieslietu padomes priekšsēdētāju. No kreisās: Andris Strauts, Adrija Kasakovska, Ilze Freimane, Ivars Bičkovičs, Ināra Jaunzeme, Sandra Strence, Aigars Sniedzītis

Tieslietu padomes sastāvs

Amatpersonas:

Ivars BIČKOVIČS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Tieslietu padomes priekšsēdētājs

Ineta ZIEMELE, Satversmes tiesas priekšsēdētājs

Dzintars RASNAČS, tieslietu ministrs

Gaidis BĒRZIŅŠ, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs

Ēriks KALNMEIERS, ģenerālprokurors

Jānis ROZENBERGS, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs

Jānis SKRASTIŅŠ, Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs

Andris SPORE, Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs

 

Augstākās tiesas plēnumā 2014. gada 15. septembrī ievēlēta tiesnese:

Ināra GARDA, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese (29.09.2014. ievēlēta par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieici)

 

Latvijas tiesnešu konferencē 2014. gada 5.septembrī ievēlēti tiesneši:

Sandra STRENCE, Rīgas apgabaltiesas tiesnese, uz laiku pilda Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas pienākumus

Andris STRAUTS, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs

Ilze FREIMANE, Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja

Adrija KASAKOVSKA, Tukuma rajona tiesas priekšsēdētāja

Zigmunds DUNDURS, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis (ievēlēts 10.11.2017.)

Inguna HELMANE, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese (ievēlēta 13.11.2015.)

 

Tieslietu padomes priekšsēdētājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs vada Tieslietu padomes darbu, sasauc Tieslietu padomes sēdes un nosaka to darba kārtību, pārstāv Tieslietu padomi un paraksta Tieslietu padomes lēmumus un citus dokumentus.

Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē Tieslietu padome no tajā pārstāvēto tiesnešu vidus.