Funkcijas

Drukas versija

Tieslietu padome iesniedz priekšlikumus Saeimai:

1.      Par tiesnešu kopskaitu rajona (pilsētas) tiesās un Administratīvajā rajona tiesā

2.      Par tiesnešu kopskaitu apgabaltiesās un Administratīvajā apgabaltiesā

3.      Par tiesnešu kopskaitu Augstākajā tiesā

4.      Par tiesneša pārcelšanu darbā augstāka līmeņa tiesā vai pārcelšanu zemāka līmeņa tiesā

5.      Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu

6.      Par Augstākās tiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata pēc paša vēlēšanās vai sakarā ar ievēlēšanu citā amatā

7.      Par tiesnešu atbrīvošanu no amata veselības stāvokļa dēļ, ja tas neļauj turpināt tiesneša darbu, vai ja viņš atkārtotā tiesneša profesionālās darbības novērtēšanā saņēmis negatīvu atzinumu

Tieslietu padome sniedz viedokli:

1.      Par tiesu un tiesu namu darbības teritorijām un to atrašanās vietu

2.      Par tiesu budžeta pieprasījumu

3.      Uzklausa Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātus un sniedz Saeimai viedokli par viņiem

4.      Uzklausa Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātus un sniedz Augstākās tiesas plēnumam viedokli par viņiem

Ar Tieslietu padomi saskaņo:

1.      Rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata pirms termiņa (lēmumu pieņem tieslietu ministrs)

2.      Apgabaltiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieku iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata pirms termiņa (lēmumu pieņem tieslietu ministrs)

3.      Priekšlikumu par Ģenerālprokurora iecelšanu amatā (izvirza Augstākās tiesas priekšsēdētājs, lēmumu pieņem Saeima).

Tieslietu padomes lēmumi tiesu sistēmas konceptuālajos un organizatoriskajos jautājumos:

 1. Izstrādā un apstiprina Tieslietu padomes reglamentu
 2. Apstiprina mantijas un amata zīmes  paraugus un lietošanas kārtību
 3. Apstiprina tiesneša amata apliecības paraugu
 4. Apstiprina tiesnešu konferences nolikumu
 5. Sasauc tiesnešu konferenci, nosaka izskatāmos jautājumus
 6. Apstiprina tiesnešu specializācijas pamatprincipus
 7. Apstiprina lietas slodzes rādītāju noteikšanas kārtību
 8. Izstrādā vadlīnijas citos tiesu darba organizācijas jautājumos
 9. Uzklausa Tiesu administrācijas ikgadējo ziņojumu par darbu
 10. Nosaka kārtību, kādā tiesneši likumā „Par tiesu varu” noteiktajos gadījumos kārto kvalifikācijas eksāmenu
 11. Apstiprina tiesneša amata kandidātu atlases konkursa nolikumu
 12. Apstiprina Tiesnešu ētikas komisijas reglamentu
 13. Apstiprina Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu
 14. Nosaka tiesneša profesionālo zināšanu pārbaudes un satura kārtību, kā arī pārbaudei nepieciešamo dokumentu paraugus
 15. Apstiprina tiesnešu sarakstu, atbilstoši kuram secīgi tiks veikta tiesnešu profesionālās darbības kārtējā novērtēšana
 16. Izskata tiesu priekšsēdētāju iesniegto informāciju par lietu izskatīšanas termiņu standartu tiesās
 17. Rajona (pilsētas) tiesas reorganizācijas gadījumā apstiprina tiesas reorganizācijas plānu un lemj par šīs tiesas tiesneša pārcelšanu (arī bez viņa piekrišanas) darbā citā rajona (pilsētas) tiesā tajā pašā apgabaltiesas darbības teritorijā

 

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos:

1.      Nosaka tiesnešu skaitu katrā rajona (pilsētas) tiesā (pēc tieslietu ministra priekšlikuma)

2.      Nosaka tiesnešu skaitu katrā apgabaltiesā (pēc tieslietu ministra priekšlikuma)

3.      Nosaka tiesnešu kopskaitu Augstākās tiesas departamentos un tiesu palātās (pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma)

4.      Nosaka konkrēto rajona (pilsētas) tiesu, kurā tiesnesim pildāmi tiesneša pienākumi (pēc Saeimas lēmuma par tiesneša iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi)

5.      Nosaka konkrēto apgabaltiesu vai tās tiesu namu, kurā tiesnesim pildāmi tiesneša pienākumi (pēc Saeimas lēmuma par tiesneša apstiprināšanu apgabaltiesas tiesneša amatā)

6.      Lemj par tiesneša pārcelšanu citā tāda paša līmeņa tiesā (pēc tieslietu ministra priekšlikuma, pamatojoties uz pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu) 

7.      Lemj par piemērotāko kandidatūru, ja uz vienu tiesneša amata vakanci pretendē vairāki kandidāti, kas saņēmuši pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu (tieslietu ministrs virza visus kandidātus)

8.      Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata vakances vai pagaidu prombūtnes gadījumā var uz laiku – ne ilgāku par 2 gadiem – uzdot pildīt tiesneša pienākumus citas rajona (pilsētas) tiesas tiesnesim, Goda tiesnesim vai apgabaltiesas tiesnesim (pēc tieslietu ministra priekšlikuma) 

9.      Apgabaltiesas tiesneša amata vakances vai pagaidu prombūtnes gadījumā var uz laiku – ne ilgāku par 2 gadiem – uzdot pildīt tiesneša pienākumus citas apgabaltiesas tiesnesim vai Goda tiesnesim, vai aizstāt rajona (pilsētas) tiesnesim (pēc tieslietu ministra priekšlikuma, pamatojoties uz pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu)  

10.  Augstākās tiesas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes gadījumā var uz laiku – ne ilgāku par 2 gadiem – uzdot aizstāt apgabaltiesas tiesnesim vai Augstākās tiesas Goda tiesnesim (pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma, pamatojoties uz pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu)

11. Pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma, pamatojoties uz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvu atzinumu, vakantajā Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatā pārceļ Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi, kas līdz 2014.gada 31.decembrim nav pārcelts departamenta tiesneša amatā, vai Civillietu tiesu palātas tiesnesi, vai arī pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja un tieslietu ministra kopīga priekšlikuma uzdod Augstākās tiesas tiesu palātas tiesnesim, kurš līdz ar attiecīgās palātas darbības termiņa beigām nav pārcelts Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatā, pildīt tiesneša amata pienākumus citā apelācijas instances tiesā.

 

Pieteikumi Satversmes tiesai

Satversmes likuma noteiktajos gadījumos un kārtībā Tieslietu padome var iesniegt pieteikumus par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā, apstrīdot normatīvo aktu atbilstību Satversmei, ja tie skar tiesu varas jautājumus.