Administratīvo lietu departaments

Drukas versija
 

Departamenta kompetence

Administratīvo lietu departaments izskata:

 • kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumiem un papildspriedumiem;
 • likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” noteiktajos gadījumos arī kasācijas sūdzības par Administratīvās rajona tiesas spriedumiem, kas pieņemti par pašvaldības noteiktajiem ierobežojumiem un aizliegumiem rīkot pasākumus;
 • blakus sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas lēmumiem, kā arī Administratīvā procesa likuma 317.panta ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos - blakus sūdzības par Administratīvās rajona tiesas lēmumiem (tajās lietās, kurās Administratīvās rajona tiesas spriedums ir pārsūdzams kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā);
 • pieteikumus par administratīvā akta darbības apturēšanu vai atjaunošanu, kā arī pagaidu noregulējuma piemērošanu;
 • pieteikumus par jaunatklātiem apstākļiem.

Vienlaikus citu likumu speciālajās tiesību normās ir noteiktas atsevišķas lietu kategorijas, kurās Administratīvo lietu departaments lietu izspriež kā pirmās (un vienīgās) instances tiesa:

 • lietās, kas saistītas ar Saeimas vēlēšanām, izskatot pieteikumus par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumiem, kas pieņemti par apstrīdētajiem iecirkņu komisiju balsu skaitīšanas protokoliem, par Saeimas vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu un par lēmumiem, kas pieņemti, izvērtējot notiesājoša sprieduma krimināllietā par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem ietekmi uz mandātu sadalījumu;
 • izskatot pieteikumus par iekšlietu ministra lēmumiem par ārzemnieku iekļaušanu to personu sarakstā, kurām aizliegta ieceļošana Latvijas Republikā.

Kasācijas sūdzības iesniegšana

Apelācijas tiesas spriedumu un papildspriedumu administratīvā procesa dalībnieks var pārsūdzēt kasācijas kārtībā, ja tiesa pārkāpusi materiālo vai procesuālo tiesību normas vai, izskatot lietu, pārsniegusi savas kompetences robežas. Kasācijas sūdzību var iesniegt viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas.

Kasācijas sūdzību iesniedz tiesai, kas taisījusi spriedumu. Ja kasācijas sūdzību noteiktā termiņā iesniedz tieši Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam, termiņš nav uzskatāms par nokavētu. Par kasācijas sūdzības pieļaujamību, virzību un nokavētā procesuālā termiņa atjaunošanu lemj Administratīvo lietu departaments.

Ja kasācijas sūdzība tiek pieņemta, tiesa nosūta administratīvā procesa dalībniekiem kasācijas sūdzības norakstus un paziņo, ka viņiem viena mēneša laikā ir tiesības iesniegt departamentam paskaidrojumus sakarā ar kasācijas sūdzību.

Iesniedzējs var atsaukt kasācijas sūdzību, iekams nav pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības.

Rīcības sēde

Jautājumu par kasācijas tiesvedības ierosināšanu izlemj departamenta tiesnešu kolēģija trīs tiesnešu sastāvā rīcības sēdē. Ar rīcības sēdes vienbalsīgu lēmumu var tikt atteikta kasācijas tiesvedības ierosināšana:

 • ja nav ievērotas likumā noteiktās prasības kasācijas sūdzības saturam vai iesniegšanai; 
 • ja jau ir Administratīvo lietu departamenta judikatūra līdzīgās lietās un pārsūdzētais spriedums atbilst šai judikatūrai;
 • ja nerodas šaubas par pārsūdzētā sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā.

Līdz ar lēmumu par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību stājas spēkā pārsūdzētais spriedums un tas kļūst izpildāms.

Ar rīcības sēdes lēmumu lietu var nodot izskatīšanai departamenta kopsēdē.

Departamenta tiesnešu kolēģija pēc procesa dalībnieku lūguma var apturēt sprieduma izpildi, kā arī likumā noteiktos gadījumos pieņemt lēmumu apturēt tiesvedību.

Rīcības sēdē tiesnešu kolēģija var izlemt arī jautājumu par atteikumu pieņemt iesniegto blakus sūdzību un citus procesuālos jautājumus, kā arī pieņemt lēmumu uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumu prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai vai iesniegt Satversmes tiesai pieteikumu par tiesību normu atbilstību Satversmei vai starptautisko tiesību normai.

Kasācijas sūdzības izskatīšana

Kasācijas sūdzību departaments izskata rakstveida procesā.

Ja tiesa uzskata, ka lietu lietderīgāk izskatīt tiesas sēdē, tas pēc sava ieskata var noteikt šīs lietas izskatīšanu mutvārdu procesā.

Par lietas izskatīšanas laiku tiesa informē arī procesa dalībniekus. Izskatot lietu rakstveida procesā, tiesa rakstveidā informē procesa dalībniekus par tiesas sastāvu un izskaidro viņu tiesības pieteikt noraidījumu, kā arī citas procesuālās tiesības un pienākumus.

Ja departaments uzskata, ka lietā iespējams izlīgums, tas var izskaidrot procesa dalībniekiem izlīguma noslēgšanas iespējas, kā arī sniegt ierosinājumus izlīguma nosacījumiem. Izlīguma noslēgšanas iespēju izskaidrošanu departaments var veikt gan rakstveidā, gan tiesas sēdē. Var tikt sasaukta tiesas sēde tikai šā jautājuma apspriešanai.

Izskatījis lietu, Administratīvo lietu departaments var taisīt vienu no šādiem spriedumiem:

 • atstāt spriedumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;
 • atcelt spriedumu pilnībā vai daļā un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances vai pirmās instances tiesai;
 • atcelt spriedumu pilnībā vai daļā un izbeigt tiesvedību vai arī atstāt pieteikumu bez izskatīšanas, ja konstatēti apstākļi, kas attiecīgajā lietā nepieļauj tiesvedību

Administratīvajās lietās sprieduma pasludināšana notiek, pēc sprieduma sastādīšanas nodrošinot lietas dalībniekiem iespēju saņemt sprieduma norakstu tiesas kancelejā. Par sprieduma pasludināšanas dienu (proti, dienu, kad spriedums ir sastādīts un ir iespējams saņemt sprieduma norakstu) procesa dalībniekiem tiek iepriekš paziņots.

Departaments spriedumu sastāda 30 dienu laikā. Izņēmuma gadījumā, ja tiesa sprieduma sastādīšanas laikā konstatē, ka lietas sarežģītības dēļ sprieduma sastādīšanai nepieciešams ilgāks termiņš, nosaka citu sprieduma sastādīšanas datumu tuvāko divu mēnešu laikā.

Ja, izskatot lietu triju departamenta tiesnešu  sastāvā, tiesa nenonāk pie vienota viedokļa vai visi tiesneši uzskata, ka lieta izskatāma departamenta kopsēdē, tiesa pieņem lēmumu par lietas izskatīšanu kopsēdē.

Tiesnesis, kuram, lietu izskatot departamenta kopsēdē, bijis atšķirīgs viedoklis par tiesību normas tulkojumu vai piemērošanu, var rakstveidā izteikt savas atsevišķās domas, kas pievienojamas lietai.   

Blakus sūdzības izskatīšana

Blakus sūdzības, tāpat arī pieteikumus par administratīvā akta darbības apturēšanu vai atjaunošanu un pagaidu noregulējuma piemērošanu, kā arī pieteikumus sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, departaments izskata rakstveida procesā.

Ja departaments uzskata, ka konkrētā jautājuma izlemšanai nepieciešams mutvārdu process, tas pēc sava ieskata var noteikt lietas izskatīšanu tiesas sēdē.

Izskatot blakus sūdzību, departaments pārbauda pārsūdzētā lēmuma tiesiskumu un pamatotību un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

 • atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;
 • atcelt lēmumu pilnībā vai daļā un nodot jautājumu jaunai izskatīšanai tajā tiesā, kas lēmumu pieņēmusi;
 • atcelt lēmumu pilnībā vai daļā un ar savu lēmumu izlemt jautājumu pēc būtības;
 • grozīt lēmumu.

Ja nav objektīvu šķēr''sļu jautājuma izlemšanai pēc būtības, departamentam, izskatot blakus sūdzību, ir pienākums ar savu lēmumu izlemt jautājumu pēc būtības.

Nolēmumu stāšanās spēkā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta lēmumi un spriedumi nav pārsūdzami un stājas spēkā pasludināšanas (sastādīšanas) dienā.