Administratīvo lietu departaments

Drukas versija

Lietu sadales plāns 2018.gadā

 

1. Administratīvo lietu departamentā lietu sadale notiek atsevišķi šādiem lietu veidiem:

1.1. lietu izskatīšanai kasācijas kārtībā;

1.2. blakus sūdzību izskatīšanai;

1.3. lietu, kas piekritīgas Augstākajai tiesai kā pirmajai instancei, izskatīšanai.

 

2. Šā plāna 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētajās lietu kategorijās lietu sadale notiek tiesnešu uzvārdu alfabēta secībā, ņemot vērā tiesnešu specializāciju.

 

3. Šā plāna 1.3.apakšpunktā minētajā lietu kategorijā lietu sadale notiek lozējot. Izlozē piedalās tiesneši, kuriem gada ietvaros nav bijušas vai ir bijis vismazāk šīs kategorijas lietas.

 

4. Departamenta priekšsēdētājs var atkāpties no šā plāna 2.punktā norādītā lietu sadales pamatprincipa šādos gadījumos:

4.1. tiesneša pārslodzes vai nepietiekamas noslodzes dēļ;

4.2. lai nodrošinātu saprātīgu termiņu lietu izskatīšanā;

4.3. sadalot neizskatītās lietas, ja tiesnesis beidz pildīt tiesneša amatu;

4.4. pastāvot apstākļiem, kas var būt pamats tiesneša atstatīšanai vai noraidīšanai (Administratīvā procesa likuma 117.pants);

4.5. sakarā ar to, ka tiesneša-referenta palīgs ir tuvā radniecības pakāpē ar kādu no procesa dalībniekiem vai ir apstākļi, kas varētu radīt šaubas par objektivitāti.

 

5. Departamenta priekšsēdētājam lietas tiek iedalītas atkarībā no administratīvā darba slodzes.

 

6. Tiesneši ir specializējušies šādās tiesību nozarēs:

 

Tiesnesis

Specializācija

6.1.

Dzintra Amerika

Lietas, kas saistītas ar:

 1. nodokļu tiesībām;
 2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu pārsūdzēšanu;
 3. konkurences tiesībām.

6.2. 

Andris Guļāns

Lietas, kas saistītas ar:

 1. sociālās drošības jautājumiem (sociālā apdrošināšana, sociālā palīdzība, nodarbinātība);
 2. valsts dienesta jautājumiem;
 3. personu pilsonības, migrācijas un patvēruma jautājumiem;
 4. iekšlietu ministra lēmumu par ārzemnieku iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, pārsūdzēšanu.

6.3.

Vēsma Kakste

Lietas, kas saistītas ar:

 1. īpašuma (zemes, objektu) atsavināšanu (privatizāciju);
 2. būvniecību, teritorijas plānojumu un vides tiesībām.

6.4. 

Veronika Krūmiņa

Lietas, kas saistītas ar:

 1. bāriņtiesu lēmumu un faktiskās rīcības pārsūdzēšanu;
 2. valsts dienesta jautājumiem;
 3. procesuālajiem jautājumiem.

6.5. 

Anita Kovaļevska

Lietas, kas saistītas ar:

 1. sociālās drošības jautājumiem (sociālā apdrošināšana, sociālā palīdzība, nodarbinātība);
 2. cilvēktiesībām.

6.6. 

Dace Mita

Lietas, kas saistītas ar:

 1. būvniecību, teritorijas plānojumu un vides tiesībām;
 2. valsts dienesta jautājumiem;
 3. procesuālajiem jautājumiem.

6.7. 

Līvija Slica

 Lietas, kas saistītas ar:

 1. sociālās drošības jautājumiem (sociālā apdrošināšana, sociālā palīdzība, nodarbinātība);
 2. valsts dienesta jautājumiem;
 3. īpašuma (zemes, objektu) atsavināšanu (privatizāciju).

6.8. 

Rudīte Vīduša

 Lietas, kas saistītas ar:

 1. konkurences tiesībām;
 2. publisko iepirkumu;
 3. muitas tiesībām;
 4. pievienotās vērtības nodokļa jautājumiem.

6.9.

Ieva Višķere

Lietas, kas saistītas ar:

 1. publisko iepirkumu;
 2. Eiropas struktūrfondu sadali (Lauku atbalsta dienesta, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras lēmumu pārsūdzēšana);
 3. publiskajiem līgumiem;
 4. būvniecību, teritorijas plānojumu un vides tiesībām;
 5. pievienotās vērtības nodokļa jautājumiem.

 

7. Ja tiesnesis ir prombūtnē (slimība, komandējums u.tml.), lai nodrošinātu lietas izskatīšanu, to var nodot tiesnesim, kura slodze attiecīgajā brīdī ir mazāka.

 

8. Tiesnesim, kurš atrodas pagaidu prombūtnē (slimība, atvaļinājums u.tml.) ilgāk par septiņām dienām vai veic citus pienākumus (mācības, seminārs u.tml.), šajā laikā lietas neiedala.

 

9. Lozējot ir noteikti šādi tiesas sastāvi:

9.1. Lietu izskatīšanai kasācijas kārtībā un lietu, kas piekritīgas Augstākajai tiesai kā pirmajai instancei, izskatīšanai:

9.1.1. Andris Guļāns, Anita Kovaļevska, Dace Mita;

9.1.2. Dzintra Amerika, Vēsma Kakste, Veronika Krūmiņa;

9.1.3. Līvija Slica, Rudīte Vīduša, Ieva Višķere.

9.2. Blakus sūdzību izskatīšanai:

9.2.1. Vēsma Kakste, Anita Kovaļevska, Dace Mita;

9.2.2. Andris Guļāns, Veronika Krūmiņa, Rudīte Vīduša;

9.2.3. Dzintra Amerika, Līvija Slica, Ieva Višķere.

 

10. Lietās, kas saistītas ar konkurences tiesībām, tiesas sastāva nereferējošos tiesnešus nosaka departamenta priekšsēdētājs, ņemot vērā tiesnešu specializāciju un tiesnešu noslodzi.

 

11. Ja tiesas sastāvā esošais nereferējošais tiesnesis ir prombūtnē vai attiecībā uz viņu pastāv šā plāna 4.punktā minētie apstākļi, tiesas sastāva nereferējošo tiesnesi nosaka departamenta priekšsēdētājs, ņemot vērā tiesnešu noslodzi.

 

12. Lietu izskatīšanas standarts vienam tiesnesim ir 90 lietas gadā.