Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumi

Drukas versija

Laikā no 1919.gada līdz 1940.gada vidum publicēti pāri par 6000 Senāta civillietu nolēmumu teksti vai izvilkumi no tiem. Pamatā tie apkopoti Senāta gadagrāmatās – oficiālos izdevumos un Izvilkumos.

Latvijas Senāta Civilā Kasācijas departamenta 1919.–1940.gada nolēmumu publikāciju salīdzinošās tabulas

Tabulas veidotas kārtējā gadā izspriesto lietu numuru secībā. Oficiālajā izdevumā 1919.–1926.gada  nolēmumiem netika norādīts lietas numurs, tādēļ šajās tabulās iekļauts arī Latvijas Valsts vēstures arhīva tās lietas numurs, kurā ir pieejami šīs lietas materiāli.

Iespēju robežas norādīts uz būtiskajām drukas kļūdām, kuras Oficiālā izdevumā konstatējis D.A.Lēbers un turpmāk konstatētas arī Izvilkumos.

Līdz 1929.gadam dominē Oficiālie izdevumi, vēlāk pārsvaru gūst Izvilkumi, tādēļ ir mainīts arī tabulas izkārtojums, tos norādot vispirms. Ja nolēmums publiskots citur, rādītājs papildināts ar norādi uz to. Iekļautas arī digitālo publikāciju adreses tiem nolēmumiem, kuri pieejami Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentu kopā “Ieskats Latvija Senāta dokumentos. 1919–1940”.

Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta 1919.–1940.gada nolēmumu publikāciju salīdzinošās tabulas

 

Spriedumu publikācijas

Oficiālie izdevumi aptver 2594 nolēmumus, kuri tapuši no 1919.gada līdz 1939.gada vidum. Izdevumu pamatā likts hronoloģiskais princips, t.i., nolēmumi pārsvarā izkārtoti lietu numuru secībā. Gadagrāmatas izdotas no 1926. līdz 1939.gadam.

Šajos izdevumos nolēmumiem līdz 1927.gadam netika norādīti lietu numuri, 1927. un 1928. gadagrāmatā lietu numuri norādīti sprieduma beigās, bet no 1929.gada – pirmās rindkopas beigās. Piedāvātajā materiālā 1919.–1926.gada nolēmumu publikāciju pirmā rindkopa papildināta ar lietu numuru.

Likumu rādītājs oficiālajam izdevumam pirmo reizi pievienots 1932.gada nolēmumiem. 1938. un 1939.gada nolēmumiem nav atsevišķu likumu radītāju, tādēļ šie izdevumi papildināti ar D.A.Lēbera fonda izdevumam sagatavoto likumu rādītāju 1919.–1939.gada spriedumiem.

No 1934.gada Civīlais kasācijas departaments sāka „ienest” lietas kopsēdē, kurā piedalījās visi 7 departamenta senatori. Šīs lietas tika numurētas atsevišķi, nesaglabājot sākotnējo lietas numuru, kā tas ir mūsdienās. Tāpēc piezīme pie lietas numura – kops. – ir būtiska nolēmuma identifikācijai. 1934. un 1935.gada kopsēžu nolēmumi izdoti vienā grāmatā kā 1935.gada oficiālā izdevuma pielikums ar kopīgu likumu rādītāju. 1936., 1937. un 1938.gada kopsēžu nolēmumi izdoti atsevišķos krājumos ar savu likumu rādītāju. 1939. un 1940.gada kopsēžu nolēmumi publicēti tikai Izvilkumos.

1919.–1920.gada spriedumi

1921.gada spriedumi

1922.gada spriedumi

1923.gada spriedumi

1924.gada spriedumi

1925.gada spriedumi

1926.gada spriedumi

1927.gada spriedumi

1928.gada spriedumi

1929.gada spriedumi

1930.gada spriedumi

1931.gada spriedumi

1932.gada spriedumi un likumu rādītājs spriedumiem

1933.gada spriedumi un likumu rādītājs spriedumiem

1934.gada spriedumi un likumu rādītājs spriedumiem

1935.gada spriedumi un likumu rādītājs spriedumiem

1936.gada spriedumi un likumu rādītājs spriedumiem

1937.gada spriedumi un likumu rādītājs spriedumiem

1938.gada spriedumi un likumu rādītājs spriedumiem

1939.gada spriedumi un likumu rādītājs spriedumiem

Kopsēžu spriedumi

1934.gads un 1935.gads

1936.gads

1937.gads

1938.gads

 

Izvilkumi no Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta spriedumiem

Sastādījuši senators F.Konradi un Rīgas apgabaltiesas loceklis A.Walter:

I – Izvilkumi no spriedumiem par laiku no 1919.gada līdz jūlijam 1925.gadā

II – Izvilkumi no spriedumiem līdz 1926.gada jūlijam ar alfabētisko rādītāju abām daļām

III – Izvilkumi no spriedumiem līdz 1927.gada jūlijam ar alfabētisko rādītāju

IV – Izvilkumi no spriedumiem līdz 1928.gada jūlijam ar alfabētisko rādītāju un rādītāju pievestiem spriedumiem

V – Izvilkumi no spriedumiem līdz 1929.gada jūlijam

VI – Izvilkumi no spriedumiem līdz 1930.gada jūlijam ar alfabētisko rādītāju, rādītāju pievestiem spriedumiem un likumu rādītāju

VII – Izvilkumi no spriedumiem līdz 1931.gada jūlijam ar alfabētisko rādītāju, rādītāju pievestiem spriedumiem un likumu rādītāju

VIII – Izvilkumi no spriedumiem līdz 1932.gada jūlijam ar alfabētisko rādītāju, rādītāju pievestiem spriedumiem un likumu rādītāju

I – VIII – Kopīgi likumu, spriedumu un priekšmetu alfabētiskie rādītāji izvilkumiem no spriedumiem par laiku no 1919.gada līdz 1932.gadam; ar F.Konradi un A.Valtera līdzdalību sastādījis A.Bertholds

IX – Izvilkumi no spriedumiem ar alfabētisko rādītāju, rādītāju pievestiem spriedumiem un likumu rādītāju, 1932/1933

X – Izvilkumi no spriedumiem ar alfabētisko rādītāju, rādītāju pievestiem spriedumiem un likumu rādītāju, 1933/1034

XI – Izvilkumi no spriedumiem ar alfabētisko rādītāju, rādītāju pievestiem spriedumiem un likumu rādītāju, 1934/1935

XII – Izvilkumi no spriedumiem ar alfabētisko rādītāju, rādītāju pievestiem spriedumiem un likumu rādītāju, 1935/1936

XIII – Izvilkumi no spriedumiem ar alfabētisko rādītāju, rādītāju pievestiem spriedumiem un likumu rādītāju, 1935/1936

XIV – Izvilkumi no spriedumiem ar alfabētisko rādītāju, rādītāju pievestiem spriedumiem un likumu rādītāju, 1938

XV – Izvilkumi no spriedumiem ar alfabētisko rādītāju, rādītāju pievestiem spriedumiem un likumu rādītāju, 1939

Sastādījuši Senāta Civilā kasācijas departamenta priekšsēdētājs O.Ozoliņš un senators P.Leitāns:

XVI – Izvilkumi no spriedumiem, 1940, un Z.Indrūnas sastādīts pielikums ar alfabētisko rādītāju, rādītāju pievestiem spriedumiem un izvilkumos pieteiktiem spriedumiem, kurus nepaguva publiskot

 

Paskaidrojumi

Latvijas Senāta Civīlā kasācijas departamenta nolēmumos civillikuma apzīmēšanai sākotnēji tika lietots tā vāciskotais apzīmējums – Privātlikums, vēlāk – Civīllikumi. Senāta nolēmumos tā identificēšanai nelietoja nosaukumu Vietējo likumu kopojuma III d., bet, sākot ar 1938.gadu, – 1864.g. Civīllikumi (īsāk – 1864.g. CL), atšķirībā no 1937.gada Civillikuma, kuru saīsināti norādīja CL (bez gadskaitļa). Trīsdesmito gadu mijā iepriekšējā 1864.g. Civīllikumu saīsinājums bija L.c.l. Šajā gadījumā būtisks ir mazo burtu lietojums, jo LCL pilnais atšifrējums ir Latgales civillikums, t.i., Krievijas civillikums, kas bija spēkā Latgalē līdz 1938.gadam.

Materiālus publicēšanai sagatavoja Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas konsultante likumu piemērošanas jautājumos Zinaida Indrūna