Krimināltiesības

Drukas versija

2018. Naida runa un vārda brīvība (Tiesu prakse krimināllietās par Krimināllikuma 74.1, 78., 150.pantu) (2012.gada oktobris - 2018.gada maijs)  

2017. Tiesu prakse lietās, kurās noziedzīga nodarījuma sastāva pazīme ir būtisks kaitējums 

2017. Tiesu prakse krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, kas izdarīti pret nepilngadīgo

2017. Noziedzīgu nodarījumu par smagiem miesas bojājumiem kvalifikācijas jautājumi tiesu praksē (Krimināllikuma 125., 127. - 129., 131., 132.pants) un to kopība ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem 

2017. Tiesu prakse Kriminālprocesa likuma 464. un 465.panta piemērošanā

Krimināllietu iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās un apsūdzētā prombūtnē: starptautisko tiesu prakse

2016. Tiesu prakse sodu noteikšanā par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem, sodu saskaitīšanā un aizstāšanā (Krimināllikuma 50., 51., 52.pants)

2016. Tiesu prakse krimināllietās par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu (Krimināllikuma 284.pants) un Eiropas Savienības Tiesas judikatūra imigrācijas ierobežošanas jomā

2015. Tiesu prakse krimināllietās par cietsirdību un vardarbību pret bērniem

2015. Tiesu prakse lietās par ārvalsts noteikto sodu izpildīšanu Latvijā

2015. Tiesu prakse krimināllietās pēc Krimināllikuma 320., 321., 322., 323.panta

2014. Tiesas nolēmumu struktūra un saturs lietās par vairākiem vienveidīgiem noziedzīgiem nodarījumiem

2014. Tiesu prakse krimināllietās pēc Krimināllikuma 317.panta otrās daļas, 318.panta otrās daļas un 319.panta otrās daļas

2014. Tiesu prakse krimināllietās par cilvēku tirdzniecību

2014. Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 4. un 5.punkta piemērošana

2014. Tiesu prakse krimināllietās par mantas iznīcināšanu un bojāšanu

2013. Tiesu prakse par tiesībām uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā un soda noteikšanā, ja nav ievērotas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā

2013. Tiesu prakse noziedzīgu nodarījumu kvalificēšanā, ja lieta izskatīta bez pierādījumu pārbaudes

2013. Tiesu prakse lietās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

2012/ 2013. Tiesu prakse, izskatot prokurora protestus apelācijas un kasācijas kārtībā

2012. Tiesu prakse krimināllietās par nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšanu

2012. Tiesu prakse krimināllietās par kredīta un citu aizdevumu negodprātīgu saņemšanu un izmantošanu

2011/ 2012. Tiesu prakse kriminālprocesā, nosakot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus

2010./2011. Tiesu prakse par morālā kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā (Word) (pdf)

2009./2010. Tiesu prakse krimināllietās par slepkavībām (Krimināllikuma 116.-118. pants)

2008./2009. Tiesu prakse lietās par krāpšanu

2008. Pētījums par krimināllietām, kurās iztiesāšanas gaitā grozīta apsūdzība

2008. Tiesu prakse kriminālprocesa izbeigšanā un personas atbrīvošanā no kriminālatbildības, pamatojoties uz cietušā un apsūdzētā izlīgumu

2007./2008. Apgabaltiesu kā pirmās instances tiesas un Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas kā apelācijas instances tiesas sodu piemērošanas prakse

2007. Tiesu prakse krimināllietās: notiesājoši spriedumi – atceltu attaisnojošu spriedumu vietā, attaisnojoši spriedumi – atceltu notiesājošu vietā

2007. Tiesu prakse krimināllietās pēc Krimināllikuma 160. un 162.panta

2007. Procesuālie izdevumi un to atlīdzināšana

2006. Atsevišķu rajona tiesu prakse sodu politikas veidošanā saistībā ar likuma piemērošanu un interpretāciju pēc Krimināllikuma 175. panta 3. un 4. daļas

2006. Tiesu prakse lietās par cilvēku tirdzniecību un personu nosūtīšanu seksuālai izmantošanai

2006. Tiesu prakse huligānisma lietās

2006. Tiesu prakse lietās par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem

2005. Tiesu prakse sodu politikas veidošanā saistībā ar likuma piemērošanu un interpretāciju

2005. Tiesu prakse tiesvedībā par pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos

2005. Tiesu prakse soda noteikšanā par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem

2005. Tiesu prakse atsevišķu kategoriju lietās, kuras izskatītas, piemērojot Latvijas KPK nosacījumus bez pierādījuma pārbaudīšanas un ar pierādījumu pārbaudīšanu

2004. Tiesu prakse krimināllietās par valsts amatpersonu un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju atbildīgo darbinieku izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem(2002.-2003. g.)

2004. Tiesu prakse Krimināllikuma 55. panta 6. daļas 1. punkta piemērošanā par radītā kaitējuma novēršanu, notiesājot nosacīti

2004. Tiesu prakse Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 276.1 panta 4.daļas un 416.panta 4.daļas normu piemērošanā par pierādījumu pārbaudes neizdarīšanu tiesas izmeklēšanā un nodošanu tiesai

2004. Tiesu prakse krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu

2001. Republikas tiesu prakse krimināllietās par tīšām slepkavībām (KL 116.,117.un 118.pants)

2001. Republikas tiesu prakse, izskatot krimināllietas par zādzību, krāpšanu, piesavināšanos nelielā apmērā (KL 180. pants)

2001. Republikas tiesu prakse tiesājamo atbrīvošanā no kriminālatbildības un soda vai soda izciešanas