Civiltiesības

Drukas versija

2020. Galvojums. Senāta judikatūras atziņas 2005.gads - 2019.gads

2019. Zemes piespiedu noma. Senāta judikatūras atziņas no 2009.gada līdz 2019.gada jūnijam

2019. Goda un cieņas civiltiesiskā aizsardzība 2000.gads - 2018.gads

2018. Tiesu prakses apkopojums maksātnespējas lietās. 2015.gads - 2018.gada augusts

Regulas par maksātnespējas procedūrām piemērošana: Eiropas Savienības Tiesas judikatūra

2018. Tiesu prakse par Zemesgrāmatu likuma piemērošanu 2006.gads - 2018.gads

2018. Tiesu prakses apkopojums darba lietās 2012.gada jūlijs - 2017.gads

2017. Patērētāju tiesību aizsardzība. Civillietu departamenta prakses apkopojums 2014.gada janvāris - 2017.gada jūnijs

2016. Tiesu prakse civillietās, kas izriet no dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskajām attiecībām

2016. Tiesu prakse morālā kaitējuma apmēra noteikšanā, ja kaitējums radies izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā

2016. Tiesu prakse morālā kaitējuma apmēra noteikšanā saistībā ar prasītājam nodarīto tiesību aizskārumu, miesas bojājumiem vai tuvinieka bojāeju

2016. Augstākās tiesas Civillietu departamenta prakses apkopojums lietās, kurās pēc nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā iesniegts pieteikums par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

2015. Augstākās tiesas Civillietu departamenta prakse sauszemes transportlīdzekļu vadītāju civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) lietās

2015. Tiesu prakse prasības nodrošināšanas lietās

2014. Tiesu prakse juridiskās personas maksātnespējas procesa lietās

2014. Morālā kaitējuma atlīdzināšana civillietās

2014. Tiesu prakse adopcijas lietās

2014. Tiesu prakse lietās par darījumu apstrīdēšanu un zaudējumu piedziņu no parādnieka pārstāvjiem maksātnespējas procesu ietvaros

2013. Tiesu prakse līgumsodu piemērošanā

2012. Tiesu prakse laulāto kopīgās mantas dalīšanā

2012. Par tiesu praksi strīdu izskatīšanā par aizgādības (kopīgas, atsevišķas, ikdienas) un saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem bērniem

2011. Kopīpašums (Word) (pdf)

2011. Tiesu prakse lietās par individuālajiem darba strīdiem (Word) (pdf)

2010. Tiesu prakse saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanā

2008. Tiesu prakse lietās par izpildu rakstu izsniegšanu šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildei

2008. Par Civillikuma 1415. panta piemērošanu

2007./2008. Par tiesu praksi strīdos par tiesībām uz preču zīmi

2007. Tiesību normu piemērošana laulāto mantiskajās attiecībās

2007. Par ģimenes tiesību normu piemērošanu

2007. Tiesu prakses vispārinājums strīdos par mantojuma tiesībām

2006. Apelācijas un kasācijas instances tiesu prakse blakus sūdzību izskatīšanā par tiesu lēmumiem

2006. Par tiesu praksi lietās, kas izriet no servitūtu tiesībām

2005. Jautājumi par Darba likuma normu piemērošanu

2005. Par likumu piemērošanu, izšķirot tiesās strīdus, kas saistīti ar sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas un to īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu saistību izpildi

2005. Tiesu prakse civillietās par nekustamā īpašuma izsoles aktu apstiprināšanu

2005. Par likumu piemērošanu, izšķirot tiesās strīdus, kas saistīti ar darba līguma izbeigšanos vai grozīšanu

2004. Tiesu prakse civillietu izskatīšanā par bērna izcelšanās noteikšanu, adopcijas apstiprināšanu un atcelšanu, uzturlīdzekļu piedziņu no vecākiem bērna uzturēšanai, laulības šķiršanu un neesamību

2004. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta tiesu prakse, piemērojot likumu "Par dzīvojamo telpu īri"

2004. Tiesu prakse lietās par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespēju un bankrotu

2004. Tiesu prakse lietās par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību

2003. Augstākās tiesas Senāta un apgabaltiesu prakse lietās par VID amatpersonu lēmumiem

2003. Tiesu prakse jautājumā par tiesāšanās izdevumiem

2002. Augstākās tiesas Senāta prakse, izskatot lietas Civilprocesa likuma 485. panta kārtībā;