Administratīvās tiesības

Drukas versija

2020. Tiesības uz pieeju informācijai 2010 - 2019

2020. Augstākās tiesas prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās 2005 - 2020

2019. Tiesu prakse Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lietās. Senāta Administratīvo lietu departamenta atziņas. 2004 - 2019

2019. Politiski represētās personas. 2005.gada jūnijs - 2019.gada novembris 

2019. Tiesu prakse būvniecības lietās 2013 - 2018

2019. Tiesu prakse par administratīvajām tiesām pakļautajiem jautājumiem 2017.gads - 2019.gada jūnijs 

2019. Tiesu prakse konkurences lietās 2007 - 2018

2019. Tiesu prakses apkopojums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lietās 2006 - 2018

2018. Nodokļu tiesību vispārīgie jautājumi 2005 - 2018 

2018. Tiesu prakses apkopojums lietās par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. 2004.gada februāris - 2017.gada oktobris

2018. Tiesu prakses apkopojums par apdrošināšanas stāžu. 2004.gada februāris - 2017.gada oktobris

2018. Tiesu prakses apkopojums par izdienas pensijām. 2004.gada februāris - 2017.gada oktobris

2018. Tiesu prakses apkopojums lietās par slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstiem. 2004.gada februāris - 2017.gada novembris

2018. Tiesu prakses apkopojums par tiesībām prasīt vecuma pensiju priekšlaicīgi. 2010.gada jūnijs - 2017.gada novembris

2018. Tiesu prakses apkopojums par valsts pensijām. 2004.gada februāris - 2017.gada novembris

2018. Tiesu prakses apkopojums lietās par valsts sociālajiem pabalstiem. 2004.gada februāris - 2017.gada decembris

2018. Eiropas Savienības regulu un starptautisko līgumu piemērošana sociālās jomas lietās. 2010.gada jūnijs - 2017.gada decembris

2017. Tiesu prakses apkopojums muitas lietās un ar muitas lietām saistītos jautājumos 2010-2016

2017. Tiesu prakses apkopojums Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lietās 2004 - 2016 

2016. Tiesu prakses apkopojums lietās par valsts dienestu 2007 - 2015

2015. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta prakses apkopojums lietās par dzīvesvietas deklarēšanu

2015. Tiesu prakses apkopojums lietās par sociālās drošības jautājumiem

2015. Administratīvo tiesu prakse lietās par bāriņtiesu lēmumiem

2014. Tiesu prakses vispārinājums pagaidu tiesas aizsardzības līdzekļu piemērošana administratīvajā procesā tiesā

2013. Tiesu prakses apkopojums teritorijas plānošanas, būvniecības un vides lietās 2008 - 2012

2011. Morālā kaitējuma atlīdzināšana administratīvajās lietās

2008./2009. Administratīvo tiesu prakse likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu interpretācijā un piemērošanā

2007. Ar grozījumiem Administratīvā procesa likumā iekļauto tiesību normu interpretācija un piemērošana

2006. Faktiskās rīcības jēdziens – pazīmes un to interpretācija

2006. Pieteikuma nepieņemšana vai tiesvedības izbeigšana lietā sakarā ar to, ka pieteikumu iesniegusi persona, kurai nav šādu tiesību.

2005. Objektīvās izmeklēšanas princips - interpretācija un piemērošana