Judikatūras nolēmumu arhīvs

Drukas versija


Par Judikatūras nolēmumu arhīvu

 

 

Satversmes tiesa norādījusi, ka „tieši ar judikatūras palīdzību personas gūst svarīgu informāciju par tiesību normu piemērošanas praktiskajiem aspektiem un tādējādi spēj gan efektīvāk aizstāvēt savas tiesības, gan arī labāk izprast savus pienākumus” (Satversmes tiesas 2012.gada 1.novembra spriedums lietā Nr. 2012-06-01, 7.2.punkts).

 

Augstākās tiesas mājaslapā Judikatūras nolēmumu arhīva sadaļā sistēmiski apkopoti Senāta departamentu nolēmumi, kuros tiesas paustās atziņas var būt noderīgas citu lietu izlemšanā, kā arī publicēti citi juridiski interesanti nolēmi.

 

Publicētais nolēmumu krājums pastāvīgi tiek papildināts – regulāri tiek pievienoti jaunākie nolēmumi, kā arī pievienoti par juridiski vērtīgiem atzīti senāki nolēmi. Lai atvieglotu nolēmumu meklēšanu, pēc nepieciešamības tiek pilnveidots arī nolēmumu sadalījums klasifikatoros.

Visās krājuma sadaļās lietotājam ir iespēja izvēlēties, lai tiek atlasīti visi klasifikatoros iekļautie nolēmumi vai arī tikai “Judikatūras nolēmumi”. Šajā nolēmumu krājumā apzīmējums “Judikatūras nolēmums” tiek lietots attiecībā uz Senāta nolēmumiem, kuri pievienoti krājumam līdz 2016.gada 1.janvārim, kā arī uz tiem, kuri pievienoti pēc 2016.gada 1.janvāra, ja tiem pievienota judikatūras tēze - nolēmumā paustā galvenā atziņa, kas nozīmīga tiesību vienotai izpratnei un piemērošanai, - un atbilstošs virsraksts.

Publicētie nolēmumi nav uzskatāmi par spriedumu un lēmumu norakstiem, jo tajos var būt izdarītas redakcionālas izmaiņas, kas nemaina nolēmumu saturu. Nolēmumiem ir mainīts noformējums.

Jāatceras, ka tiesas nolēmumā tiesību normas piemērošana notikusi atbilstoši konkrētās lietas faktiskajiem apstākļiem, tāpēc vienkārša Senāta atziņu vispārināšana nav izdarāma.

 

Nolēmumi publicēti vairāku veidu klasifikatoros:

1) HRONOLOĢISKIE RĀDĪTĀJI 

Katram Senāta departamentam nolēmumi sakārtoti pa gadiem to pieņemšanas secībā.

Civillietu departaments

Krimināllietu departaments

Administratīvo lietu departaments

 

2) PĒC LIETU KATEGORIJĀM

Katram Senāta departamentam nolēmumi sakārtoti pēc lietu kategorijām (tiesību jautājumiem). Nolēmumi atlasīti nolūkā dot lietotājiem vispusīgu priekšstatu par Senāta viedokli konkrētā tiesību jautājumā. Tāpēc šeit publicēti nolēmumi, kuru atziņas veido judikatūru noteiktos tiesību jautājumos, kā arī nolēmumi, kuri rada juridisku interesi vai var būt noderīgi sistēmiskai normatīvā regulējuma vai tiesu prakses izpratnei. Šajā sadaļā pievienoti arī atsevišķu departamentu kolēģiju rīcības sēžu lēmumi, Senāta pieteikumi Satversmes tiesai un lēmumi par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālu nolēmumu pieņemšanai.

Nolēmumu izvēle publicēšanai mājaslapai notiek, Judikatūras un zinātniski analītiskai nodaļai sadarbojoties ar tiesnešiem un zinātniski analītiskajiem padomniekiem. Izmantojot konkrētajā nolēmumā paustās atziņas, tiek veidotas tēzes un virsraksti.

Ja ar konkrētu nolēmumu tiek mainīta vai grozīta līdzšinējā tiesību normas interpretācija, tas tiek papildus norādīts ar atzīmi “Judikatūras maiņa”, tāpat tiek norādīts, ja nolēmumam pievienotas tiesneša atsevišķās domas. Tiesneša atsevišķās domas tiek pievienotas pēc nolēmuma teksta.

Ja konkrētais Augstākās tiesas nolēmums skar tiesību jautājumus, kas attiecas uz vairākām klasifikatora apakšsadaļām, tad nolēmums tiek pievienots katrā attiecināmajā klasifikatora apakšsadaļā.

Nolēmumi šajā klasifikatorā attiecīgajās sadaļās sakārtoti pa gadiem un augošā secībā pēc lietu numuriem. Katrai nolēmuma norādei pievienota saite ar datni.

Civillietu departaments

Krimināllietu departaments

Administratīvo lietu departaments

 

3) TIESĪBU AKTU RĀDĪTĀJS

Rādītājā sistematizēti Latvijas Republikas tiesību akti un starptautiskie tiesību akti, kuri izmantoti Senāta nolēmumos.

Pie konkrētā normatīvā akta vai normas norādīts lietas numurs, kuras nolēmumā normatīvais akts izmantots, un pievienota arī saite ar konkrētā nolēmuma datni.

Tiesību aktu rādītājs ir kopīgs visiem trīs Senāta departamentiem.

 

4) CITĒTO NOLĒMUMU RĀDĪTĀJS

Rādītājā sistematizēti Senāta nolēmumu argumentācijā izmantotie starptautisko tiesu, Satversmes tiesas un arī Senāta nolēmumi.

Šis rādītājs tiek veidots kopš 2017.gada un ir kopīgs visiem trīs Senāta departamentiem.

 

Piezīme:

Visi Senāta spriedumi civillietās un administratīvajās lietās, kā arī lēmumi krimināllietās, sākot no 2013.gada, anonimizēti pieejami portālā www.manas.tiesas.lv.