Pirmā nodaļa. Pamatnoteikumi

Drukas versija

2004. gads

J 17.02.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2004
Apelācijas tiesas lēmums atcelts Latvijas KPK 19. panta pārkāpuma dēļ

1996. gads

J 20.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-189/1996
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19.panta ievērošanu

J 23.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-176/1996
Par kriminālprocesa likumā paredzēto cietušā tiesību aizskārumu

J 16.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-173/1996
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19.1 panta ievērošanu, izskatot spriedumu apelācijas instancē

J 28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-127/1996
Par tiesvedības izbeigšanas nepieļaujamību krimināllietās par genocīdu