62.nodaļa. Kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem (655.-661.pants)

Drukas versija

2019. gads

J 14.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-43/2019
Satversmes tiesas spriedums kā jaunatklāts apstāklis

2018. gads

J 20.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-133/2018
Prokurora pienākums veikt procesu jaunatklātu apstākļu izmeklēšanai

J 19.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-43/2018
Jaunatklāts apstāklis – Satversmes tiesas spriedums –, ar kuru tiesību norma, uz kuras pamata spēkā stājies nolēmums, attiecībā uz pieteicēju ir atzīta par spēkā neesošu no pamattiesību aizskāruma rašanās brīža

2017. gads

08.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-637/2017
Jaunatklāts apstāklis - starptautiskas tiesu institūcijas atzinums par to, ka Latvijas nolēmums, kas stājies spēkā, neatbilst Latvijai saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem

J 08.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-546/2017
Jaunatklāts apstāklis - apzināti nepatiess eksperta atzinums

2013. gads

J 01.10.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-474/2013
Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumā konstatēts pārkāpums kā pamats konstatēt jaunatklātu apstākli

2012. gads

J 15.11.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-415/2012
Personas, kurām ir tiesības iesniegt pieteikumu vai protestu par tiesas nolēmuma izskatīšanu no jauna

2011. gads