60.nodaļa. Spriedumu un lēmumu nodošana izpildei (632.-639.pants)

Drukas versija

2016. gads

J 20.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-207/2016
Naudas soda samaksas termiņa atlikšanas vai sadalīšanas nosacījumi

2009. gads