53.nodaļa. Lietas iztiesāšana apelācijas kārtībā (560.-568.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 03.11.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-466/2020
Apsūdzētā tiesību uz valsts nodrošinātu aizstāvību nodrošināšana apelācijas instances tiesā

J 20.01.2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-120/2020
Apelācijas instances tiesas pienākums noskaidrot iemeslus, kāpēc apsūdzētais nav ieradies uz apelācijas instances tiesas sēdi

J 09.04.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/2020
Apjoms un ietvari, kādos lieta tiek iztiesāta apelācijas instances tiesā

2019. gads

22.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-289/2019
Apelācijas instances tiesas kompetence krimināllietas nosūtīšanā jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā

30.08.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/2019
Apsūdzības grozīšanas uz smagāku nepieļaujamība apelācijas instances tiesā

30.08.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/2019
Apsūdzības grozījumu apelācijas tiesvedībā un apelācijas protesta nošķiršana

04.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-48/2019
Jauna sprieduma taisīšana apelācijas instances tiesā

J 11.01.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2019
Apjoms un ietvari, kādos lieta iztiesājama apelācijas instances tiesā, ievērojot apelācijas protesta motīvus

2018. gads

30.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-439/2018
Lūguma par liecinieka uzaicināšanu uz apelācijas instances tiesas sēdi noraidīšanas pamats

J 06.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-420/2018
Smagāka soda noteikšanas nepieļaujamība apelācijas instances tiesā, ja cietušais pirmās instances tiesā piekritis prokurora izteiktajam viedoklim par sodu un prokurors nav iesniedzis apelācijas protestu

J 03.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-413/2018
Nosacījumi smagāka soda noteikšanai apsūdzētajam apelācijas instances tiesā

24.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-150/2018
Jaunu atbildību ietekmējošu apstākļu konstatēšana apelācijas instances tiesā un to ņemšanas vērā pie soda noteikšanas iespējamība

J 14.02.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-125/2018
Apelācijas instances tiesas tiesības noteikt bargāku sodu

20.02.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/2018
Apelācijas instances tiesas tiesības noteikt bargāku sodu, ievērojot apelācijas protesta prasījumu, ja tiek konstatēts tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpums

2017. gads

J 16.11.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-638/2017
Cietušā lūguma par viņa vai viņa pārstāvja apelācijas sūdzības izskatīšanu cietušā prombūtnē forma

J 10.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-532/2017
Lietas izskatīšana apelācijas instances tiesā

J 21.11.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-529/2017
Apelācijas instances tiesas kompetence, ja lieta pirmās instances tiesā skatīta bez pierādījumu pārbaudes

J 26.09.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-458/2017
Uz apelācijas instances tiesas sēdi aicināmās personas, ja lieta ir nosūtīta jaunai izskatīšanai

J 06.02.2017. Krimināllietu departamenta tiesneša lēmums lietā Nr. SKK-153/2017
Apsūdzētā attaisnota neierašanās uz apelācijas instances tiesas sēdi

J 03.01.2017. Krimināllietu departamenta tiesneša lēmums lietā Nr. SKK-98/2017
Apsūdzētā un viņa aizstāvja apelācijas sūdzības atstāšana bez izskatīšanas sakarā ar apsūdzētā neattaisnotu neierašanos uz tiesas sēdi

J 02.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-27/2017
Apsūdzības grozīšana apelācijas instances tiesā

J 06.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2017
No pirmās instances sprieduma atšķirīga papildsoda noteikšanas ierobežojums apelācijas instances tiesā

2016. gads

J 14.12.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-632/2016
Noziedzīga nodarījuma apraksts kā tiesiska un pamatota notiesājoša sprieduma sastāvdaļa

J 31.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-25/2016
Kukuļa nodošana un kukuļa piedāvāšana kā patstāvīgi pabeigti noziedzīgi nodarījumi; apsūdzētā stāvokli pasliktinoši no apsūdzības atšķirīgi kukuļdošanas faktiskie apstākļi

2015. gads

J 30.09.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-318/2015
Lietas izskatīšanas robežas, skatot lietu atkārtoti apelācijas instances tiesā pēc kasācijas instances tiesas lēmuma

J 13.03.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-43/2015
Kriminālprocesa likuma 566.pantā paredzētā apelācijas instances tiesas kompetence krimināllietas nosūtīšanā jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā

J 27.01.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2015
Jauns noziedzīga nodarījuma apraksts, konstatējot no pirmās instances tiesas atšķirīgus apstākļus

2014. gads

J 17.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-765/2014
„Atteikšanās no apsūdzības” un „cietušā sūdzības neatbalstīšana” ir atsevišķi tiesību institūti

J 06.11.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-505/2014
Apelācijas instances tiesas kompetence vērtēt pirmās instances tiesas nolēmuma motīvu daļā izteiktos atzinumus

J 13.03.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-123/2014
Apelācijas instances tiesas kompetence krimināllietas nosūtīšanai jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā

J 06.02.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-89/2014
Lietas iztiesāšanas laika un vietas nepaziņošana kā apsūdzētā tiesību pārkāpums apelācijas instances tiesā

2013. gads

J 10.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-676/2013
Apelācijas instances tiesas kompetencē nav grozīt citu spēkā stājušos pirmās instances tiesas spriedumu

J 04.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-197/2013
Mājas režīms kā attaisnojošs iemesls Kriminālprocesa likuma 560.panta trešās daļas izpratnē

J 12.03.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-98/2013
Apelācijas instances tiesas kompetence, ja lieta pirmās instances tiesā skatīta bez pierādījumu pārbaudes

2012. gads

J 09.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-291/2012
Apelācijas sūdzības atstāšana bez izskatīšanas apsūdzētā neierašanās dēļ

J 17.04.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-208/2012
Pretrunīgs apelācijas instances tiesas lēmums kā nederīgs procesuāls dokuments

2011. gads

J 29.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-445/2011
Apelācijas instances tiesas ierobežotās tiesības konstatēt papildus kvalificējošus apstākļus, ko nav konstatējusi pirmās instances tiesa

J 26.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2011
Apelācijas instances tiesas kompetence izvērtēt morālās kaitējuma kompensācijas noteikšanas vai nenoteikšanas pamatotību

2010. gads

J 07.09.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-424/2010
Šaubas par apsūdzētā vainu Kriminālprocesa likuma 562.panta izpratnē

J 30.08.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-331/2010
Lietas izskatīšana bez pierādījumu pārbaudes pirmās un apelācijas instances tiesā

J 21.09.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-314/2010
Tiesas loma noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas faktisko apstākļu konstatēšanā

J 03.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-284/2010
Apelācijas instances tiesa rakstveida procesā var izlemt jautājumu par apsūdzētās personas atbrīvošanu no soda

J 21.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2010
Apelācijas instances tiesas pienākums pārsniegt apelācijas sūdzības ietvarus

2009. gads

J 03.12.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-665/2009
Apelācijas instances tiesas tiesības uzlabot apsūdzētā stāvokli

J 22.05.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-309/2009
Apsūdzētā neierašanās uz apelācijas instances tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla

2008. gads

J 02.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-269/2008
Apsūdzības grozīšana uz smagāku apelācijas instances tiesā

J 27.03.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-132/2008
Apelācijas instances tiesas sprieduma satura atbilstība Kriminālprocesa likuma 564.panta prasībām

J 18.03.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-129/2008
Apjoms, kādā lieta tiek izskatīta apelācijas instances tiesā

J 18.03.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-125/2008
Apelācijas instances tiesas tiesības piemērot likumu par smagāku noziedzīgu nodarījumu un noteikt smagāku sodu

2007. gads

J 28.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-385/2007
Apelācijas instances tiesas kompetence krimināllietas nosūtīšanā jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā

J 02.05.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-255/2007
Galīgā soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 51. pantu

2006. gads

J 28.12.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-743/2006
Apelācijas instances tiesas nolēmuma saturs, taisot jaunu spriedumu

J 25.07.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-517/2006
Apsūdzētā attaisnota neierašanās uz apelācijas instances tiesas sēdi

J 03.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-472/2006
Apelācijas instances tiesas tiesības veikt tiesas izmeklēšanu, pārsniedzot apelācijas sūdzības apjomus un ietvarus

J 27.04.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-238/2006
Ja atsevišķu noziedzīgu nodarījumu epizožu vai kādas noziedzīgā nodarījuma kvalificējošās pazīmes izslēgšana no apsūdzības būtiski neizmaina apsūdzību kopumā, tad apelācijas instances tiesai nav nepieciešams nolēmumā sniegt jaunu noziedzīgā nodarījuma apr