52.nodaļa. Lietas sagatavošana iztiesāšanai apelācijas instances tiesā (549.-559.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 26.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-35/2020
Ierobežojumi prokuroram iesniegt kasācijas protestu

2019. gads

J 11.01.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2019
Apjoms un ietvari, kādos lieta iztiesājama apelācijas instances tiesā, ievērojot apelācijas protesta motīvus

J 31.01.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-28/2019
Aizstāvja iebildumi pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā apelācijas instances tiesā

2018. gads

J 06.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-420/2018
Smagāka soda noteikšanas nepieļaujamība apelācijas instances tiesā, ja cietušais pirmās instances tiesā piekritis prokurora izteiktajam viedoklim par sodu un prokurors nav iesniedzis apelācijas protestu

J 04.07.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-274/2018
Apelācijas instances tiesas tiesības iztiesāt lietu rakstveida procesā

2017. gads

J 06.02.2017. Krimināllietu departamenta tiesneša lēmums lietā Nr. SKK-153/2017
Apsūdzētā attaisnota neierašanās uz apelācijas instances tiesas sēdi

2016. gads

J 20.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-260/2016
Nosacījumi samaksas par aizstāvja darbu apelācijas instances tiesā piedziņai valsts labā

2015. gads

J 26.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-147/2015
Apelācijas instances tiesas pienākums, izskatot lietu rakstveida procesā, nodrošināt apsūdzētajam aizstāvi valsts nodrošinātās aizstāvības realizēšanai, ja apsūdzētais, kurš sava mantiskā stāvokļa dēļ nevar uzaicināt aizstāvi pats, šādu lūgumu ir izteicis

2014. gads

J 02.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-475/2014
Lietas iztiesāšana rakstveida procesā apelācijas instances tiesā, ja apelācijas sūdzībā izteikts lūgums noteikts sodu nosacīti

J 03.02.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/2014
Apelācijas instances tiesas kompetence, izskatot lietu atkārtoti, ja iepriekšējais nolēmums kasācijas instances tiesā daļēji atcelts

2013. gads

J 24.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2013
Jaunu pierādījumu pieteikšana apelācijas instances tiesā

2012. gads

J 05.11.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-465/2012
Apelācijas protesta atsaukšana un vienlaicīga atteikšanās no apsūdzības

J 24.01.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2012
Apelācijas instances tiesa ir tiesīga lietu rakstveida procesā skatīt arī tad, ja apsūdzētais ir nepilngadīgais

2011. gads

J 16.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-225/2011
Krimināllietas nozīmēšana izskatīšanai apelācijas instances tiesā rakstveida procesā

2010. gads

J 03.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-288/2010
Pirmās instances tiesas spriedums kā izskatīšanas priekšmets apelācijas instances tiesā

J 03.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-284/2010
Apelācijas instances tiesa rakstveida procesā var izlemt jautājumu par apsūdzētās personas atbrīvošanu no soda

J 15.04.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-180/2010
Apsūdzētā tiesības likumā noteiktajā termiņā iesniegt iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā

2009. gads

J 09.12.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-679/2009
Nepaziņošana par lietas iztiesāšanas laiku un vietu rakstveida procesā kā apsūdzētā tiesību ierobežojums

J 05.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-597/2009
Tiesas pienākums paziņot apsūdzētajam par lietas iztiesāšanu rakstveida procesā

J 04.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-19/2009
Kriminālprocesa likuma 551.panta pirmās daļas 5.punkta piemērošana

2008. gads

2007. gads

J 28.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-331/2007
Amatā augstāka prokurora tiesības iesniegt apelācijas protestu

2006. gads

J 08.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-144/2006
Lēmuma par apelācijas tiesvedības izbeigšanu saturs