49.nodaļa. Tiesvedības īpatnības attiecībā uz pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos (539.-543.pants)

Drukas versija

2021. gads

J 27.01.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-90/2021
Tiesas spriedums vienošanās procesā, ar kuru apstiprināta gan vienošanās ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu, gan vienošanās ar juridiskās personas pārstāvi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu

2020. gads

J 17.12.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-489/2020
Pienācīga nepaziņošana apsūdzētajam par lietas iztiesāšanas laiku un vietu vienošanās procesa kārtībā iesniegtā krimināllietā kā būtisks pārkāpums Kriminālprocesa likuma 575.panta trešās daļas izpratnē

20.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-428/2020
Vienošanās protokolā paredzētā soda mēra precizēšana, ja apsūdzētais turpina izciest sodu pēc iepriekšējā sprieduma

17.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-216/2020
Neizciestās soda daļas precizēšana, nosakot galīgo sodu pēc vairākiem spriedumiem, apstiprinot vienošanos par vainas atzīšanu un sodu

2019. gads

J 26.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-748/2019
Vienošanās protokolā paredzētā soda precizēšanas apjoms

J 16.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-705/2019
Vienošanās protokolā paredzētā soda mēra precizēšana

J 22.08.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-554/2019
Sprieduma vienošanās procesā aprakstošās daļas saturs

J 31.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-384/2019
Vienošanās pamatotības izvērtēšana tiesā daļā par sodu

28.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-130/2019
Tiesā iesniegta lūguma par atzīšanu par cietušo izlemšana, iztiesājot lietu par pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[I]/2019
Tiesas kompetence pirmstiesas procesā noslēgtas vienošanās apstiprināšanā jautājumā par kaitējuma kompensāciju cietušajam, ja par to nebija panākta vienošanās starp prokuroru un apsūdzēto

J 2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2019
Tiesā iesniegts kaitējuma kompensācijas pieteikums vienošanās procesā

2018. gads

J 16.10.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-320/2018
Tiesas kompetence vienošanās procesā nosūtīt lietu prokuroram pārkāpumu novēršanai

J 09.04.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-22/2018
Tiesneša kompetence soda veida vērtēšanā vienošanās procesā

2015. gads

J 18.12.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-649/2015
Spriedumu, ar kuru apstiprināta noslēgtā vienošanās par vainas atzīšanu un sodu starp apsūdzēto un prokuroru, var lūgt atcelt pilnībā, nevis tikai daļā par sodu

J 08.09.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-415/2015
Tiesas sprieduma vienošanās procesā rezolutīvā daļa

2012. gads

J 18.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-649/2012
Lietas iztiesāšana vispārējā kārtībā, ja apsūdzētais atsakās no pirmstiesas procesā slēgtās vienošanās

2011. gads

2010. gads

J 08.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-121/2010
Tiesas sprieduma saturs, ja pirmstiesas procesā slēgta vienošanās

2006. gads

J 16.11.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-676/2006
Tiesas rīcība lietās par pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos