42.nodaļa. Krimināllietas iztiesāšanas vispārīgie noteikumi (449.-474.pants)

Drukas versija

2020. gads

01.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-581/2020
Kļūdaini norādīta par pierādītu atzītā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija notiesājoša sprieduma aprakstošajā daļā nevar tikt atzīta par pārrakstīšanās kļūdu Kriminālprocesa likuma 474.panta izpratnē

J 16.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-104/2020
Lēmumā par krimināllietas nodošanu tiesai minēto pierādījumu izmantošana pierādīšanā

J 30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020
Kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesības tikt uzklausītam

J 18.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-49/2020
Krimināllietas iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās

J 26.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-29/2020
Tiesas pienākums izskatīt un izlemt grozīto apsūdzību, kas tiek uzturēta tiesā

J 2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[L]/2020
Pārrakstīšanās kļūdu labošana zemākas instances tiesas nolēmumā

2019. gads

J 09.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-810/2019
Pārrakstīšanās kļūdas labošanas iespējamība tiesas nolēmuma rezolutīvajā daļā

J 31.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-266/2019
Lietas nepamatota iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās

J 19.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-212/2019
Ekspertīzes noteikšana lietas iztiesāšanas laikā pēc kriminālprocesā iesaistītās personas lūguma

J 27.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-62/2019
Krimināllietas iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē, ja viņam liegta ieceļošana Latvijas Republikā

30.08.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/2019
Apsūdzības grozīšanas uz smagāku nepieļaujamība apelācijas instances tiesā

J 24.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2019
Krimināllietas iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē (in absentia)

2018. gads

06.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-423/2018
Tiesa, neveicot pierādījumu pārbaudi, nevar konstatēt no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus

2017. gads

J 06.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-507/2017
Cietušā piedalīšanās krimināllietas iztiesāšanā

03.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/2017
Konkrētā noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju nosaka lietā konstatētie faktiskie apstākļi, nevis Krimināllikuma panta dispozīcijas pārrakstīšana

2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2017
Tiesas pienākums izskatīt grozīto apsūdzību

2016. gads

J 28.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-189/2016
Nepamatota krimināllietas iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē (in absentia)

J 10.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2016
Lietas iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē apelācijas instances tiesā

J 31.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-25/2016
Apsūdzētā stāvokli pasliktinoši no apsūdzības atšķirīgi kukuļdošanas faktiskie apstākļi

J 14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2016
Apelācijas instances tiesas tiesības grozīt apsūdzību pēc aiziešanas apspriežu istabā taisīt spriedumu

2015. gads

J 09.04.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-199/2015
Pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdu labošana un noteiktais sods

J 28.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-74/2015
Krimināllietas iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē, ja viņa ierašanos tiesā nav iespējams nodrošināt

J 14.04.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-50/2015
Matemātiskā aprēķina vai pārrakstīšanās kļūdu labošana tiesas nolēmuma rezolutīvajā daļā

J 10.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2015
Personas pašas uzrakstīts un parakstīts paskaidrojums par konkrētiem faktiem vai apstākļiem ir atzīstams par liecību

2014. gads

J 04.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-533/2014
Prokurora kompetence iztiesāšanas gaitā grozīt apsūdzību

J 30.01.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2014
Tiesas tiesības atzīt par pierādītiem no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus

2013. gads

J 13.09.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-409/2013
Apsūdzētā pirmstiesas kriminālprocesā sniegto liecību pārbaude tiesā

J 14.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-39/2013
Tiesas tiesības pārkvalificēt inkriminētās noziedzīgās darbības vai arī atzīt par pierādītiem no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus

J 11.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-8/2013
Lietu bez pierādījumu pārbaudes apsūdzētā prombūtnē izskatīt nav pieļaujams

2012. gads

J 26.04.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-170/2012
Krimināllietas iztiesāšanas tiešums un mutiskums apelācijas instances tiesā

J 10.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-132/2012
Lūgums par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā; tiesības uz mutvārdu procesu

J 08.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-27/2012
Aizstāvja, kas no jauna iestājies krimināllietā, lūgums atkārtoti noklausīties liecinieka un cietušā liecības, eksperta atzinumu

2011. gads

J 09.06.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-198/2011
Tiesas atzinumu pamatošana ar pierādījumiem, kas nav pārbaudīti likumā noteiktajā kārtībā

J 29.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-147/2011
Tiesas tiesības iegūt pierādījumus pēc savas iniciatīvas

J 31.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-39/2011
Kriminālprocesa likums neparedz apsūdzības celšanu lieciniekam tiesā

J 28.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2011
Grozot apsūdzību un mainot noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laiku, vietu, tiek mainīti faktiskie lietas apstākļi

2009. gads

J 28.09.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-509/2009
Prokurora norāde uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 9.punktā paredzēto kriminālprocesu nepieļaujošo apstākli nav prokurora atteikšanās no apsūdzības uzturēšanas

J 16.06.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-330/2009
Kriminālprocesa likuma 449.panta trešās daļas nosacījumu piemērošana apelācijas instances tiesā

2008. gads

2007. gads

J 31.07.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-395/2007
Pierādījumu pārbaudīšana apelācijas instances tiesā

J 27.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-377/2007
Prokurora pieteikums par kompensācijas piedziņu valsts interesēs

J 27.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-266/2007
Krimināllietas izskatīšana apsūdzētā prombūtnē

2006. gads

J 28.07.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-502/2006
Apelācijas protesta atsaukums kā atteikšanās no apsūdzības

J 13.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-152/2006
Krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulēšanu nevar panākt, ignorējot apsūdzētās personas tiesības uz piedalīšanos lietas iztiesāšanā, aizbildinoties ar citu it kā svarīgāku apsūdzētā tiesību , t.i., tiesību uz lietas savlaicīgu iztiesāšanu ievērošanu

2005. gads

J 29.11.2005. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-663/2005
Kriminālprocesa likuma 473. panta kārtībā pieņemtais lēmums, ar kuru noraidīts apsūdzēto lūgums par apcietinājuma grozīšanu, nav pārsūdzams